Ośrodki Produkcji Rolnej – pomysł Ministerstwa Rolnictwa na zagospodarowanie gruntów

13 czerwca 2019
hello world!

Sejm 26 kwietnia znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowe regulacje przewidują m.in. możliwość utworzenia na ziemiach należących do Skarbu Państwa Ośrodków Produkcji Rolnej. Ich funkcjonowanie będzie zbliżone do Państwowych Gospodarstw Rolnych, znanych z czasów Polski Ludowej. 

Wymagana zgoda ministra

Ostatnie miesiące przyniosły spore zmiany, które dotknęły szeregu regulacji związanych z ustrojem rolnym. Na łamach naszego portalu wspominaliśmy już m.in. o zmianie przepisów dotyczących obrotu ziemią rolną. Znowelizowane przepisy przewidują m.in. możliwość zakupu działki rolnej do 1 hektara (położonej w obrębie miasta) przez osobę niebędącą rolnikiem. 

Nowe regulacje przewidują również możliwość utworzenia Ośrodka Produkcji Rolnej. Zgodnie z przepisami z wnioskiem o utworzenie takiego ośrodka będzie mógł wystąpić dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ostateczną decyzję, co do tego czy Ośrodek Produkcji Rolnej powstanie, za każdym razem podejmował będzie Minister Rolnictwa. Zgodnie z przepisami minimalna wielkość takiego Ośrodka ma wynosić 50 ha. 

Ośrodek Produkcji Rolnej – kto może go prowadzić?

Planowane Ośrodki Produkcji Rolnej mają powstawać na gruntach należących do Skarbu Państwa. Wspomnianymi jednostkami mają kierować dzierżawcy. Ich wybór nastąpi w drodze przetargu, którego organizatorem będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W przetargu będzie mogła wziąć udział zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Jednak każdy, kto będzie starał się o dzierżawę terenu w ramach Ośrodka Produkcji Rolnej, będzie musiał spełnić wymagane warunki. 

Po pierwsze osoba taka nie będzie mogła mieć zaległości z tytułu zobowiązań finansowych w stosunku do Skarbu Państwa, KOWR, ZUS i KRUS. Po drugie podmiot startujący w przetargu nie będzie mógł być uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne określone w rozdziale XXII lub XXXVI kodeksu karnego albo przestępstwo umyślne określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Co więcej, osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego i pomimo wezwania KOWR nieruchomości takiej nie opuściły, również nie będą mogły startować w przetargu. 

Jak będzie wyglądała umowa dzierżawy?

Po wyłonieniu odpowiedniego podmiotu w drodze przetargu, na jego podstawie, będzie podpisywana umowa dzierżawy. Umowę taką zawrzeć trzeba w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Co więcej, w umowie muszą się pojawić (w szczególności) postanowienia określające:

  • warunki prowadzenia działalności rolniczej na przedmiocie dzierżawy;
  • przypadki, w których można wypowiedzieć umowę przed upływem okresu, na jaki ją zawarto;
  • przypadki powodujące zmianę wysokości czynszu;
  • minimalną liczbę pracowników, jaką obowiązany będzie zatrudniać dzierżawca.

 

Źródło: 

http://orka.sejm.gov.pl/

https://www.money.pl/

chevron-down
Copy link