Podatek u źródła na nowych zasadach w 2019 r.

Opodatkowaniu podlegają w Polsce dochody uzyskane przez polskich rezydentów. Niemniej jednak w przypadku niektórych dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów (zagraniczne podmioty) istnieje konieczność pobrania podatku przez płatnika, wypłacającego takim nierezydentom należności. Pomimo że dochód ten osiągnięty został przez podmiot nieposiadający w Polsce rezydencji (jest to tzw. podatek u źródła). Podatek u źródła dotyczy przede wszystkim tzw. dochodów pasywnych. Stanowią je m.in. dochody z odsetek, z praw autorskich oraz dywidend.

Dochody nierezydentów podlegają szczególnym regulacjom. Przede wszystkim mowa o prawie krajowym (ustawa o CIT oraz ustawa o PIT). Dochody te kształtują również zasady wynikające z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Mechanizm relief at source

Warto posłużyć się przykładem. Dochód z praw autorskich lub odsetek uzyskanych w Polsce przez nierezydenta podlega opodatkowaniu stawką 20% przychodów (art. 21 ust. 1 ustawy o CIT). Niemniej jednak dochody takie podlegają zwolnieniu. Stanie się tak, jeżeli pomiędzy spółkami (wypłacającą oraz beneficjentem) istnieją powiazania kapitałowe na poziomie 25% udziału w kapitale, spółki te podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów w jednym z Państw UE lub EOG oraz nie korzystają ze zwolnień w opodatkowaniu dochodów (art. 21 ust. 3 ustawy o CIT).

Co jeśli nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w ustawie o CIT? Podatnik może skorzystać z obniżonej stawki podatku przewidzianej w postanowieniach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to możliwe po spełnieniu pewnego warunku. Należy udokumentować siedzibę podatnika dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Mechanizm tax refund

W obecnie obowiązującym stanie prawnym w miejsce ulgi stosowanej już w momencie wypłaty należności przez płatnika wprowadzony został obowiązek poboru podatku przez płatnika. Jest on połączony z procedurą dokonania zwrotu podatku (mechanizm tax refund). Czego zatem będzie dotyczyć mechanizm tax refund?  Znajdzie on zastosowanie w sytuacji, w której podatnik od tego samego płatnika w jednym roku podatkowym osiągnie przysporzenie w kwocie przewyższającej 2 mln złotych. Płatnicy wypłacający należności do kwoty 2 mln złotych nadal będą mogli skorzystać z mechanizmu relief at source.

Przekroczenie progu dwóch milionów złotych spowoduje pewien obowiązek. Płatnik zostanie zobowiązany do obliczenia, poboru i wpłacenia podatku z zastosowaniem stawek określonych w prawie krajowym. W przypadku pobrania podatku przez płatnika, podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku do organu podatkowego. Zwrot podatku powinien nastąpić w terminie 6 miesięcy.

Uproszczenia pozwalające na niepobranie podatku

Nowelizacja wprowadza pewne uproszczenia. Dzięki nim, nawet w sytuacji przekroczenia progu 2 mln złotych, płatnik uprawniony będzie do zastosowania preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła w momencie wypłaty należności (relief at source).

Pierwsze z uproszczeń polegać będzie na złożeniu przez płatnika organowi podatkowemu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Płatnik musi wskazać, że posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego uprawniające go do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania. W oświadczeniu należy również zawrzeć potwierdzenie braku wiedzy o istnieniu okoliczności wykluczających możliwość niepobrania podatku na podstawie przepisów prawa podatkowego. Do złożenia oświadczenia (w postaci elektronicznej) uprawniony będzie kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Musi to nastąpić najpóźniej w dniu wypłaty należności.

Drugie uproszczenie występuje jedynie na gruncie przepisów ustawy o CIT.  Znajdzie ono zastosowanie w przypadku zwolnień przewidzianych w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT (należności licencyjne oraz odsetki) i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (dywidendy). Uproszczenie to polega na stosowaniu preferencji na podstawie wydanej przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia.

Okres przejściowy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub odroczenia stosowania nowego mechanizmu tax refund. Rozporządzeniem tym wydłużono do dnia 1 lipca 2019 r. wejście w życie przepisów dotyczących nowego modelu poboru podatku u źródła dla niektórych płatności powyżej 2 mln złotych.