Polski deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych najniższy w historii

2 listopada 2018
hello world!

Najniższy w historii poziom polskiego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w 2018 roku osiągnie 0.3% PKB. MFW podkreśla również zmniejszenie się bezrobocia w Polce i zwraca uwagę na dynamiczny rozwój gospodarki.

MFW w Polsce

W dniach 18-30 października 2018 roku trwała misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Polsce. Celem MFW było zbadanie aktualnej sytuacji gospodarczej i zapoznanie się z polityką fiskalną i monetarną. Przegląd odbył się w ramach art. IV Statutu ww. organizacji.

Fundusz po przeprowadzeniu badań stwierdził, że Polska będzie posiadać najniższy w historii deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wyniesie on 0.3% PKB, co jest równoznaczne z tym, że będzie niższy o ponad 1% PKB niż w roku 2017. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje również, że może nastąpić silne ograniczenie deficytu strukturalnego, który zmniejszy się o ok. 1,25% PKB.

„Ocena MFW potwierdza, że konsolidacja fiskalna jest w dużym stopniu wynikiem podejmowanych przez rząd działań systemowych w zakresie dochodów i wydatków. Przedstawiona prognoza jest ambitna, ale realistyczna. Jest duża szansa, że w 2018 r. istotnie zbliżymy się do MTO (tzw. średniookresowego celu budżetowego 1% PKB w ujęciu strukturalnym). Mając na uwadze nadchodzące spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym (BREXIT, globalne napięcia handlowe), istotne jest dalsze budowanie przestrzeni w finansach publicznych" - minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki

Jak podaje Ministerstwo Finansów, eksperci MFW twierdzą, że w ostatnich latach polska gospodarka rozwijała się dynamicznie. Wskaźnik wzrostu znajduje się na trwale wysokim poziomie. Będzie to skutkować zbliżaniem się do krajów, które mają większy poziom dochodu na mieszkańca. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podkreśla, że dzięki trwałej i umiarkowanej dynamice PKB planowany jest jej wzrost o 1%. Z tego wynika, że osiągnie on poziom 4,5% na 2019 rok.

MFW jest zdania, że polityka fiskalna w 2018 roku ograniczy deficyt fiskalny w ujęciu nominalnym i strukturalnym. Jest to równoznaczne, ze zwiększeniem dochodów budżetu wynikającego z poprawy ściągalności podatków, pozycji cyklicznej gospodarki, a także sytuacji na runku pracy. To wszystko ma doprowadzić do obniżenia wskaźnika długu publicznego do poziomu mniejszego niż 50% Produktu Krajowego Brutto. W tym miejscu MFW podkreślił, że konieczne będzie dalsze prowadzenie konsolidacji fiskalnej.

"Lepszy klimat dla biznesu"

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podkreśla również, że dzięki napływowi pracowników z zagranicy zmniejszy się niedobór siły roboczej. Co za tym idzie, zmniejszy się także presja inflacyjna. Zdaniem MFW w celu podtrzymania szybkiego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego będzie potrzebne podnoszenie wydajności pracy i zwiększanie zasobów siły roboczej.

Fundusz wskazał również, że w celu przyśpieszenia wzrostu wydajności pracy będzie wymagać wielu inwestycji. W tym kierunku MFW wskazał na pomysł podjęcia licznych inicjatyw zmierzających do poprawy klimatu dla biznesu. Chodzi o zainteresowanie się inicjatywami Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). W tym wypadku najważniejsze jest zwrócenie uwagi na małe przedsiębiorstwa i stymulowanie innowacji, jak również działań badawczo-rozwojowych.

chevron-down
Copy link