Pozew o zobowiązanie do wykonania zapisu

10 sierpnia 2018
hello world!

Podstawę prawną pozwu o zobowiązanie do wykonania zapisu, ustawodawca uregulował w art. 968 KC. Zgodnie z nim, spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiorcę (dalszy zapis).

Należy pamiętać o wskazaniu wartości przedmiotu sporu (dalej wps). Zgodnie z art. 17 pkt. 4 KPC jeśli roszczenie nie przekracza 75.000 zł toczy się przed Sądem Rejonowym. Jeśli roszczenie przekracza 75.000 zł sprawa jest rozpatrywana przez Sąd Okręgowy.

Wartość przedmiotu sporu określa się na podstawie art. 19 KPC i w sprawach o wykonanie zapisu stanowi wartość tej czynności. Jeśli spadkobierca miał dokonać na rzecz powoda przeniesienia własności danej rzeczy, to wps będzie stanowił wartość tej rzeczy.

Przedmiotem zapisu zwykłego może być obowiązek przeniesienia własności rzeczy, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, spełnienie świadczenia pieniężnego, zwolnienie z długu, zaniechanie wykonywania pewnych uprawnień, dostarczanie środków utrzymania itp.

Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu-  zgodnie z art. 981 KC. Roszczenie z tytułu zapisu - w razie nieokreślenia przez spadkodawcę terminu jego wykonania - staje się wymagalne niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu (wyr. SN z dnia 28 października 2004 r., III CK 461/03, OSNC 2005, nr 11, poz. 193, z glosą P. Księżaka, PS 2007, nr 2, s. 112 oraz wyr. SN z dnia 5 września 2008 r., I CSK 51/08, Lex nr 465963).

Konspekt pozwu

Komparycja

W pozwie należy wskazać Sąd, do którego kierowane jest pismo. Należy wskazać rodzaj pisma- w tej sytuacji pozew o zachowek. Dodatkowo wskazujemy wszystkie strony postępowania z imienia, nazwiska, adres zamieszkania, przy oznaczeniu Powoda wskazujemy również jego numer PESEL lub NIP.

Petitum pozwu

W tej części umieszczamy treść oświadczeń związanych z wytoczeniem powództwa oraz inne wnioski np. dowodowe (dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny, przesłuchanie stron oraz inne środki dowodowe np. grupowe badanie krwi, dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków, płyt taśm dźwiękowych.).

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wskazujemy podstawy prawne oraz faktyczne pozwu wraz z przytoczeniem dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Na końcu każdego pisma procesowego należy je podpisać oraz wymienić wszystkie załączniki.

chevron-down
Copy link