Prezes UOKiK uznał klauzulę za ustawowo zabronioną

26 października 2017
hello world!

W ostatnim czasie nastąpiło wiele rozstrzygnięć w sprawach dotyczących roszczeń kredytobiorców. Odnosi się to do zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).

Warto zapoznać się z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Dowiemy się tutaj, które z postanowień umownych z punktu widzenia prawa jest niedozwolone.

Prezes UOKiK, na skutek wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 sierpnia 2012 roku (sygn. akt AmC 2600/11),doprowadził do stwierdzenia, że poniżej opisana klauzula jest klauzulą ustawowo zabronioną. Wyrok ten stał się prawomocny po oddaleniu apelacji wyrokiem z dnia 20 listopada 2013 roku (sygn. akt VI ACa 1521/12).

Niedozwolone postanowienie umowne

Które z postanowień umowych okazało się niedozwolone? Za takie postanowienie została uznana klauzula o następującej treści: Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. [...] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji.

Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem Sądu.

chevron-down
Copy link