Porozumienie o przedłużeniu okresu rozliczeniowego w trybie art. 150 § 3 kodeksu pracy

24 lipca 2018
hello world!

Jednym z obowiązków pracodawcy związanych z ustalaniem czasu pracy jest regulacja kwestii okresów rozliczeniowych obowiązujących zatrudnionych. Długości okresów rozliczeniowych są różne w zależności od systemu czasu pracy. W podstawowym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać 4 miesięcy.

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 129 § 2 kodeksu pracy). Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy możliwe jest wtedy, gdy:

  • stosowny zapis znajdzie się w układzie zbiorowym pracy lub
  • jeżeli pracodawca zawrze w tym przedmiocie porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi. Jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, porozumienie w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego zawierane jest z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (art. 150 § 3 kodeksu pracy).

Należy zwrócić uwagę, że okres 12 miesięcy jest maksymalnym okresem, do którego można wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy. Nie ma jednak przeszkód do tego, by stosować krótsze niż 12 miesięcy okresy rozliczeniowe np. 6-, 8- miesięczne.

Przedłużenie nie musi obejmować wszystkich pracowników

Przedłużenie okresu rozliczeniowego może znaleźć zastosowanie zarówno do wszystkich pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy, jak również tylko do wybranych kategorii pracowników. W przypadku objęcia przez pracodawcę przedłużonym okresem rozliczeniowym tylko określonych kategorii pracowników, dla każdej z nich możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego o różne okresy. W treści Porozumienia należy wskazać kategorie pracowników, do których takie przedłużenie jest stosowane, długość okresu rozliczeniowego oraz system czasu pracy, którym są oni objęci.

Należy zwrócić uwagę, że pracodawca ma obowiązek powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o przedłużeniu okresu rozliczeniowego. Zgodnie z art. 150 § 4 kodeksu pracy, pracodawca przekazuje kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Chodzi tu zarówno o porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi, jak i przedstawicielami pracowników.

chevron-down
Copy link