Rozwód bez orzekania o winie

19 kwietnia 2018
hello world!

Zgodnie z polskimi prawem, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają.

Należy pamiętać, że wystąpienie nawet takich okoliczności jak zdrada, alkoholizm, przemoc domowa, nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu.

Na sądzie nadal spoczywa obowiązek zbadania, czy w danym małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Zatem, zaczynając od „najprzyjemniejszego" scenariusza jeśli chodzi o przypadek rozwodowy - przyjrzyjmy się korzyściom rozwodu bez orzekania o winie.

Rozwód bez orzekania o winie to najkorzystniejsza i najczęściej wybierana forma rozwodu.

Przy rozwodzie bez orzekania o winie strony mogą uniknąć długiego i trudnego postępowania, wywlekania przez wiele miesięcy przed sądem swoich wad i nieporozumień, jak i szczegółów wspólnego pożycia, a także powoływania znacznej ilość świadków, którzy były by niezbędni aby ustalić który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego.

Nawet jeżeli małżonkowie przy podejmowaniu decyzji o rozwodzie nie byli zgodni, co do formy rozwodu bądź byli ze sobą skłóceni, to pomoc przy wyjaśnieniu najważniejszych kwestii prawnych, dobrze zredagowany pozew rozwodowy oraz gotowość do podjęcia rozmowy z drugim małżonkiem mogą doprowadzić do sukcesu i decyzji, aby przy rozwodzie sąd jednak nie orzekał o winie.

Zalety rozwodu bez orzekania o winie

Okres oczekiwania na prawomocny rozwód

Przy rozwodzie bez orzekania o winie rozwód może zostać orzeczony już na pierwszej rozprawie rozwodowej.

Klasycznie rozprawa ta trwa około 30 minut. Tak naprawdę wystarczy poprawnie napisany pozew wykazujący trwały i zupełny rozkład pożycia, dołączenie odpowiednich załaczników - czyli odpis z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa oraz zgodna wola stron.

Rozprawa w takim przypadku trwa około 30 minut. Następnie po niej często już możemy spodziewać się wydanego wyroku.

Postępowanie dowodowe

Sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnego postępowanie dowodowego. Z reguły ogranicza się ono do wysłuchania rozwodzących się małżonków. Postępowani zdecydowanie oszczędza długotrwałego przesłuchiwania świadków i szczegółowego analizowania pożycia małżeńskiego stron. Co nierzadko jest bardzo krępujące - zarówno dla przesłuchiwanych jak i przesłuchujących.

Koszty sądowe

Przy rozwodzie bez orzekania o winie koszty postępowania są niższe. Za wniesienie pozwu o rozwód do sądu opłata wynosi 600 zł. Natomiast po orzeczeniu rozwodu nastąpi zwrot połowy (300 złotych) opłaty od pozwu.

Kontakty po rozwodzie

Przy rozwodzie bez orzekania o winie istnieje większe prawdopodobieństwo, że po rozwodzie małżonkowie pozostaną w przyjaznych stosunkach. Przyjazne nastawienie znacznie ułatwi uregulowanie kwestii związanych z podziałem majątku oraz opieką nad małoletnimi dziećmi , a także władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentami na nie.
Fakt winy w kwestii decyzji o rozwodzie ma bezpośrednie przełożenie tylko na kwestie alimentacyjne. Jednak tylko pomiędzy małżonkami. Wysokość alimentów na dzieci, nie ma żadnego związku ze sposobem orzeczenia rozwodu.

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Przy rozwodzie bez orzekania o winie byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów jeżeli znajdują się w niedostatku. Obowiązek ten jest jednak ograniczony do okresu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Niedostatek inaczej stan, w którym osiągane dochody nie umożliwiają pokrycia podstawowych potrzeb.

chevron-down
Copy link