Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych a składka na ubezpieczenie

5 lipca 2018
hello world!

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, iż w przypadku braku uregulowania odpłatności za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych po stronie użytkownika auta powstanie przychód będący podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Przychodem tym będzie każdorazowo kwota wskazana w wyżej omawianym art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osoba fizycznych. tj.: 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3 oraz 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

Przy czym, jeżeli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych przez część miesiąca, wtedy wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wyżej określonych kwot (art. 12 ust. 2b w/w ustawy).

Jeśli prawo pracownika do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych jest świadczeniem odpłatnym, to przychodem pracownika (podlegającym opodatkowaniu) jest różnica pomiędzy wartością ustaloną według wyżej wskazanych zasad i odpłatnością rzeczywiście ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c w/w ustawy).

Art. 12 ust. 1-3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

„Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

  1. Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.

2a.  Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

2b.  W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.

2c.  Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

  1. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.”
chevron-down
Copy link