Składanie deklaracji w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 3a ordynacji podatkowej, podatnicy mogą składać deklarację za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Internetu). Przepis ten mówi o możliwości, a zatem należy z niego wnioskować, iż deklaracje podatkowe można składać w dwóch postaciach, a mianowicie papierowej oraz zdematerializowanej – elektronicznej.

Z przepisów szczególnych może wynikać zarówno brak możliwości składania deklaracji w postaci elektronicznej, jak i wyłączny obowiązek złożenia deklaracji w tej postaci, tak będzie np. z deklaracjami VAT. Zgodnie ze szczegółowymi przepisami poprzez środki komunikacji elektronicznej rozumie się rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystywaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. Do środków komunikacji elektronicznej zalicza się m.in. sieci komputerowe, Internet, SMS.

Orzecznictwo TK

Trybunał konstytucyjny w swoim orzecznictwie np. w wyroku z dnia 6 lutego 2007 r. (P 25/06) zwraca uwagę na konieczność zapewnienia możliwości innego sposobu spełnienia obowiązku złożenia deklaracji składanej w formie elektronicznej. TK zajmuje się przypadkiem gdy z przyczyn niezależnych od jednostki w wyniku istniejących zakłóceń, tego obowiązku nie można spełnić. Złożenie deklaracji w takiej formie wiąże się z koniecznością potwierdzenia tego złożenia, co następuje także w postaci dokumentu elektronicznego. Potwierdzenia takiego dokonuje organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji skarbowej lub portal podatkowy.