Czym jest statyka i kinetyka procesu karnego

23 marca 2021
hello world!

Każdy proces, w tym także proces karny, ma swój początek i koniec. Innymi słowy, przebiega on w sposób ściśle linearny, tj. składa się z następujących po sobie czynności, sekwencji i stadiów. Wszystko to tworzy tok procesu. Czym jest statyka i kinetyka procesu karnego?

Statyka i kinetyka procesu karnego

W doktrynie bada się zarówno przedmiot procesu, jak i mechanizmy kierujące tymże procesem. Jest to tzw. badanie kinetyki procesu (zjawisko związane z jego przebiegiem), jak i badanie statyki procesu (wszystkie czynności i stosunki, do których przebieg ten się odnosi).

Zgodnie z tym, co napisał H. Paluszkiewicz w książce pt. Studia z zakresu problematyki intertemporalnej w prawie karnym procesowym, "statyka procesu karnego to przepisy dotyczące obsady sądu, właściwości sądu, warunków niewadliwości czynności procesowych, skuteczności środka odwoławczego czy środka dowodowego, regulacje dotyczące uprawnień stron, środków zapobiegawczych, kar porządkowych".

M. Cieślak w Polskiej procedurze karnej wyjaśnił zaś, że "kinetyka procesu karnego to z kolei nauka o ruchu procesowym, ogół pojęć i zasad dotyczących samego ruchu mechanizmu procesowego, do których zaliczane są fakty procesowe – zdarzenia procesowe i czynności procesowe, droga procesu – etapy procesu oraz rodzaje, tryby postępowań".

Do dynamiki (kinetyki) procesu karnego zalicza się zatem:

a) fakty procesowe,

b) drogę procesu karnego,

c) etapy procesowe (składające się na drogę procesu karnego).

Uczestnicy jako źródło ruchu procesowego

Każdy z uczestników procesu karnego jest tzw. "elementem czynnym". To właśnie oni stanowią źródło ruchu procesowego. To zaś z kolei zapewnia siłę napędową całego przedsięwzięcia. Wszystkie inne elementy stanowią jedynie bierne środki służące do wykorzystania celem osiągnięcia pewnego rezultatu.

Podsumowując, proces karny to twór dynamiczny. Jest on jednak zależny od elementów statycznych, stanowiących jego element składowy.

chevron-down
Copy link