Tag: oskarżony

Orzecznictwo, Prawo Karne

Orzekanie kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec młodocianego

Sąd Najwyższy wydał postanowienie dotyczące orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec młodocianego. Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, to jest od dnia 15 kwietnia 2016 r., dopuszczalność kasacji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, […]

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Materiał dowodowy pozyskany w trakcie kontroli niejawnej – możliwość weryfikacji przez obronę

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł co do kwestii: prawa do rzetelnego procesu; prawa do skutecznego przygotowania obrony; wyłączenia decyzją organu oskarżenia materiałów dowodowych pozyskanych w trakcie kontroli niejawnej bez możliwości weryfikacji przez obronę tego, czy materiały te nie zawierały dowodów korzystnych dla oskarżonego. W odniesieniu do trzeciej kategorii dowodów, a […]

Prawo Karne

Dyrektywa niewinnościowa

Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje zmian prawa w związku z tzw. dyrektywą niewinnościową z 2016 r. Tak resort odpowiedział na wystąpienie RPO. Termin wdrożenia dyrektywy minął 1 kwietnia 2018 r. Dyrektywa rekomenduje, by wszelkie wątpliwości w postępowaniu karnym rozstrzygać na korzyść podejrzanego i oskarżonego. Polskie prawo mówi dziś tylko o wątpliwościach […]

Prawo Karne

Zwrot kosztów obrony przy uznaniu apelacji od wymiaru kary

Oskarżony nie ma prawa do zwrotu kosztów obrońcy przy uwzględnieniu jego apelacji, złożonej jedynie wobec wymiaru kary. Według RPO narusza to konstytucyjne prawa do: zaskarżenia orzeczeń I instancji, do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy i do obrony we wszystkich etapach procesu. Rzecznik wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie niekonstytucyjności przepisów dotyczących takiej sytuacji. […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Przy apelacji na korzyść oskarżonego sąd nie może nawet ryzykować pogorszenia jego sytuacji. SN naprawił taki błąd sądu po kasacji RPO

Gdy apelację wniesiono jedynie na korzyść oskarżonego, sąd odwoławczy ma się powstrzymać nie tylko od posunięć powodujących pogorszenie jego sytuacji prawnej, ale nawet takich, które tylko mogą to powodować – orzekł Sąd Najwyższy. W wyniku kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich SN uchylił wyrok jednego z sądów okręgowych w zakresie czasu popełnienia […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Uchylenie wyroku uniewinniającego, umarzającego albo warunkowo umarzającego postępowanie karne

W dniu 20 września 2018 roku, Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie 7 sędziów. Uchwała dotyczyła następującego zagadnienia: Czy określona w art. 437 § 2 k.p.k.,tj. „Sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty, lub uchyla je i umarza postępowanie; w innych wypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę […]

Prawo Karne

Technika Reida – jak wymusić przyznanie się do winy?

Śledczy nie mają łatwo. Zasada domniemania niewinności oskarżonego wymusza na nich aktywność procesową. Muszą przedstawić naprawdę mocne dowody przeciwko wskazanemu przez siebie rzekomemu sprawcy przestępstwa. Wszystkie wątpliwości muszą być bowiem rozstrzygane na jego korzyść. Materiał dowodowy oceniają sędziowie, których do swoich racji musi przekonać prokurator. Często jego asem w rękawie […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Śmierć oskarżonego przesłanką niedopuszczalności postępowania karnego

W sierpniu 2018 roku Sąd Najwyższy orzekał w kwestii śmierci oskarżonego jako przesłanki niedopuszczalności postępowania karnego. Z dołączonego do akt sprawy skróconego aktu zgonu wynika, iż oskarżony zmarł w dniu 2 grudnia 2017 r. Zgodnie z unormowaniem art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k., śmierć oskarżonego stanowi bezwzględną przesłankę procesową, […]