Tag: SN

Czy sąd jest właściwy orzekając w sprawie własnego pracownika?

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy zwrócił się o przekazanie do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, sprawy z aktu oskarżenia przeciwko ośmiu osobom, którym postawiono zarzuty popełnienia czynów związanych z uzyskiwaniem korzyści majątkowych przy organizacji zamówień publicznych. Jedną z tych osób był były kierownik sekcji informatycznej Sądu Rejonowego (w którym złożono akt […]

Termin do wniesienia apelacji a nieskuteczne doręczenie uzasadnienia

W przedmiotowej sprawie Sąd Apelacyjny odrzucił apelację pozwanej Agencji Ochrony od wyroku Sądu Okręgowego. Zasądził od pozwanej na rzecz powódki zwrot kosztów postępowania. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 373 zdanie pierwsze w związku z art. 370 k.p.c.. Wyjaśnił, że pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika otrzymała odpis wyroku z uzasadnieniem […]

Nieważność testamentu

W przedmiotowej sprawie sąd rejonowy prowadził postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku po rodzicach stron (dwóch sióstr) – na wniosek jednej z nich. Wnioskodawczyni domagała się stwierdzenia, że całość spadku po ojcu stron nabyła ich matka (na podstawie testamentu), zaś całość spadku po matce stron – nabyła wnioskodawczyni (na […]

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej

Warto pamiętać, iż zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej jest niedopuszczalne. Postanowienie takie jedynie kończy postępowanie wpadkowe, wywołane złożeniem wniosku o przywrócenie terminu. Konsekwentnie nie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie w rozumieniu art. 394(1)§ 2 k.p.c. w zw. z art. […]

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku

Instytucja przedawnienia roszczeń majątkowych ma ogromne znaczenie dla efektywnego i racjonalnego działania sądów. Względy ekonomii procesowej, sprawność postępowania, a także jakość jego prowadzenia mogłyby znacząco ucierpieć, gdyby możliwe było nieograniczone w czasie dochodzenie roszczeń. Przedmiotem niniejszej pracy będzie przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Regulacja tej materii ma […]

Łatwiejsza ochrona dóbr opublikowanych w internecie

Dnia 15 grudnia 2017r. Sąd Najwyższy podjął się rozpoznania zagadnienia prawnego dotyczącego dóbr prawem chronionych (III CZP 82/17 i III CZP 91/17). Zgodnie z zamierzeniem SN wspomniana ochrona ma być teraz łatwiejsza. Pytania prawne do SN Pierwsza uchwała była odpowiedzią na pytanie prawne, które przedstawił jeden z Sądów Apelacyjnych postanowieniem […]

Poważne zmiany w KRS i Sądzie Najwyższym

Prezydent podpisał ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Mają one wejść w życie odpowiednio: 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (ustawa o KRS) i trzy miesiące po ogłoszeniu (ustawa o SN). Co zmieniają i dlaczego są ważne dla wszystkich obywateli? Najważniejsze zmiany w ustawie o Sądzie […]

Sąd Najwyższy o zniesławieniu w internecie

Używanie środków masowego przekazu w celu zniewagi lub zniesławienia stało się obiektem zainteresowania Sądu Najwyższego. Zdaniem SN: ocena charakteru wypowiedzi umieszczonej na stronie internetowej, jako wypełniającej znamiona przestępstwa (…), może być dokonana wyłącznie w drodze dokładnej analizy treści tej wypowiedzi. Postanowienie z dnia 24 października 2017 r. (V KK 278/17) […]