Komu i w jakich sytuacjach przysługuje transport sanitarny?

13 marca 2020
hello world!

Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego), przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach wskazanych w ustawie. Jakie to przypadki? Kiedy i komu przysługuje transport sanitarny?

Transport sanitarny

Zgodnie z art. 5 pkt 33a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych transport sanitarny to przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających specjalnych warunków transportu. Jak wynika z art. 161ba tejże ustawy, transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego. Środki transportu sanitarnego muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Ustawodawca wyłączył usługi transportu sanitarnego z ustawy o działalności leczniczej. Tym samym przesądził również o tym, że wykonywanie usług transportu sanitarnego nie jest wykonywaniem działalności leczniczej.

Bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego

Artykuł 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej jako „uśopz”) określa zakres, w jakim transport sanitarny przysługuje świadczeniobiorcy w ramach środków publicznych. Osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych nie przysługuje transport w pełnym zakresie. Oprócz tego przepis ten określa również zasady korzystania ze świadczeń transportu sanitarnego jako świadczenia gwarantowanego. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 uśopz świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym,
  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
  3. w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

Transport sanitarny przysługujący świadczeniobiorcy w trybie art. 41 uśopz może być realizowany w zakresie w nim określonym zarówno drogą lądową, jak i lotniczą. Transport lotniczy jest realizowany wyłącznie w przypadkach wskazanych w pkt 1 i 2.

Inne przypadki? Konieczna opłata

Zgodnie z art. 41 ust. 3 uśopz, w przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Transport sanitarny to nie świadczenie zdrowotne

Transport przysługujący świadczeniobiorcom w ramach art. 41 uśopz nie jest niewątpliwie świadczeniem zdrowotnym. Zgodnie natomiast z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest świadczeniem towarzyszącym. Tym samym mieści się w definicji świadczenia opieki zdrowotnej, które przysługuje świadczeniobiorcy. Transport sanitarny, co do zasady, nie stanowi odrębnego przedmiotu umów ze świadczeniodawcami. Wyjątek stanowią umowy zawierane w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, które przewidują odrębny zakres świadczeń do finansowania transportu sanitarnego. Dotyczy to również niektórych szczególnych rodzajów transportu finansowanego przez Fundusz w ramach rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny. Transport sanitarny co do zasady nie stanowi odrębnego przedmiotu umów zawieranych przez Fundusz ze świadczeniodawcami.

chevron-down
Copy link