Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Umowa kredytowa – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Spis treści
rozwiń spis treści

Umowa kredytu unormowana jest w przepisach Prawa bankowego. Art. 69 pkt.1. mówi, że: Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.”

Umowa kredytowa musi być zawarta na piśmie oraz podpisana przez wszystkie strony. Umowa kredytowa jest na tyle specyficznym dokumentem, że przepisy prawa bankowego, a konkretniej – Art. 69 pkt.2 jasno definiują, co taka umowa musi zawierać.

Umowa kredytowa – co musi zawierać?

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie. To, co musi ona określać w szczególności, zostało wskazane w Art69 pkt.2. Prawo bankowe. Dokument ten musi zatem zawierać:
1) strony umowy;
2) kwotę i walutę kredytu;
3) cel, na który kredyt został udzielony;
4) zasady i termin spłaty kredytu;
4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;
5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.”

Umowa kredytowa – cechy

Cechy charakterystyczne dla umowy kredytu to:

  1. Dwustronnie obowiązująca – bank zobowiązuje się do przekazania kredytobiorcy środków pieniężnych na czas oznaczony w umowie, a kredytobiorca zobowiązuje się do wydania tej kwoty zgodnie z wyznaczonym w umowie celem oraz zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami banku;
  2. Odpłatność – kredytobiorca płaci marżę odsetkową, prowizję oraz pozostałe koszty manipulacyjne przewidziane w umowie;
  3. Kredyt dotyczy tylko i wyłącznie środków pieniężnych;
  4. Dokładny termin, na jaki została zawarta;
  5. Określony cel, na jaki zostaną przekazane środki pieniężne (wyjątkiem jest kredyt konsumencki);
  6. Uznaje się ją za ważną w chwili jej podpisania przez każdą ze stron.

Warto skonsultować

Dla wielu Polaków umowa kredytowa stanowi jeden z najważniejszych dokumentów podpisywanych w życiu. Redakcja kruczek.pl zaleca, aby przed podpisaniem umowy kredytu skontaktować się z prawnikiem, w celu jej szczegółowego przeanalizowania.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career