Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Umowa zlecenia. Wzór umowy zlecenia – Generator Umów

Spis treści
rozwiń spis treści

Umowa zlecenia jest tzw. umową cywilnoprawną. Jej najważniejsze zasady opisano w kodeksie cywilnym. Mimo podobieństwa do umowy o pracę niniejsza umowa posiada wiele cech odróżniających. Jej głównym założeniem jest zobowiązanie zleceniobiorcy do dokonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Na wstępie należy zaznaczyć, iż warianty wskazane we wzorach umów dotyczą najczęściej występujących sytuacji. Nie wyczerpują one wszystkich możliwych sposobów umownego uregulowania poszczególnych kwestii. W związku z powyższym należy je uznać za przykładowe.


Umowa zlecenia – strony

Kim jest zleceniobiorca?

Przez pojęcie zleceniobiorcy rozumiemy stronę umowy, która przyjmuje zlecenie. Zleceniodawcą jest zaś strona, która to zlecenie daje. Zarówno jedna, jak i druga strona są równorzędne wobec siebie. Oznacza to, że żadna ze stron nie posiada zakresu praw i obowiązków o większej wartości.

Kim jest zleceniodawca?

Zleceniodawca ma możliwość swobodnego ustalania dni i godzin pracy, opracowania jej systemu i sposobu jej wykonywania. Powinien on także zorganizować odpowiedni sprzęt, pomieszczenie i materiały, jak również udzielić przyjmującemu zlecenie właściwych wskazówek. Zadaniem zleceniobiorcy zaś jest uszanowanie ustalonych dla niego obowiązków i prawidłowe wykonywanie pracy (art. 734 § 1 – ustawa Kodeks cywilny).

W przypadku, gdy strony nie uregulowały w umowie innego postanowienia, zlecenie obejmuje umocowanie zleceniobiorcy do wykonywania czynności w imieniu zleceniodawcy. Innymi słowy: zleceniobiorca stanie się zastępcą bezpośrednim zleceniodawcy. Oznacza to, że jego działania będą wywierać bezpośredni skutek w sferze prawnej zleceniodawcy. W tym wypadku nie ma konieczności dokonywania odrębnych czynności prawnych, takich jak np. udzielenie pełnomocnictwa.

Ważne! Jeżeli dający zlecenie chciałby, żeby przyjmujący zlecenie działał na jego korzyść, ale we własnym imieniu, powinien zamieścić odpowiednie postanowienie w umowie (art. 734 § 2 – ustawa Kodeks cywilny).

Pobierz: Wzór umowy zlecenia

Umowa zlecenie – zastosowanie

Umowa zlecenie jest jedną z najpowszechniejszych form zatrudnienia. W porównaniu z klasyczną umową o pracę jest bardziej elastyczna, jednakże w mniejszym stopniu zabezpiecza prawa pracownika. Umowa zlecenia zawierana jest najczęściej w momencie, kiedy pracodawca potrzebuje pracownika, który nie świadczy usług charakterystycznych dla danego rodzaju pracy.

Przykłady umowy zlecenia:

 • opieka nad dzieckiem;
 • sezonowa ochrona obiektu;
 • wprowadzanie danych informatycznych;
 • usługi sprzątające;
 • prowadzenie szkoleń;
 • zatrudnienie studentów w ramach stażu lub praktyk.

Ważne! Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Innymi słowy, zleceniobiorca nie odpowiada za konkretny rezultat końcowy swojej pracy. Jego zadaniem jest „staranie się” w celu osiągnięcia konkretnego efektu. Jest to też najważniejsza różnicy pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło, gdzie ważny staje się rezultat końcowy, za który przyjmujący zlecenie w pełni odpowiada.

Generator umów zlecenia

Umowa zlecenie – forma zawarcia

Umowę zlecenia można zawrzeć w dowolnej formie, nawet w sposób dorozumiany. Należy jednak pamiętać, że pisemna umowa zlecenia, a dokładniej – prawidłowy i profesjonalny wzór umowy zlecenia pozwala na dużo bardziej precyzyjne ukształtowanie praw i obowiązków stron umowy. Dzięki niemu można też w przyszłości uniknąć wielu sporów i konfliktów.

Umowa zlecenia została uregulowana w kodeksie cywilnym. Nie ma potrzeby zamieszczania w jej treści wszystkich postanowień zawartych w tym akcie prawnym. Są one wiążące dla stron niezależnie od tego.

Umowa zlecenie – treść

Umowa zlecenie powinna zawierać takie elementy jak:

 • rodzaj zawartej umowy;
 • data zawartej umowy;
 • dane stron umowy zlecenia;
 • opis pracy i w razie potrzeby miejsce jej wykonywania;
 • zasady dotyczące ustalania wynagrodzenia;
 • zakres współpracy zleceniodawcy ze zleceniobiorcą.

Pobierz: Wzór umowy zlecenia

Umowa zlecenie – obowiązki zleceniobiorcy

Zleceniobiorca ma obowiązek wykonywać swoją pracę z należytą starannością i zgodnie z udzielonymi wskazówkami. Ponadto powinien on przestrzegać zasad BHP i uczestniczyć w szkoleniach, jeżeli są one wymagane przez wzgląd na charakter pracy. Zleceniobiorca powinien dostarczać zleceniodawcy niezbędnych informacji o wszystkich czynnościach i przebiegu procesu realizacji zlecenia.

Ponadto zleceniobiorca ma obowiązek wydania wszystkiego, co przy wykonaniu umowy uzyskał dla zleceniodawcy. Powinien on także powstrzymać się od używania we własnym interesie rzeczy i pieniędzy powierzonych mu przez pracodawcę w celu wykonywania pracy.

Jeżeli zleceniobiorca zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla innych podmiotów, powinien zawiadomić zleceniodawcę od razu, kiedy zdecyduje, że nie chce przyjąć zlecenia. Ten sam obowiązek dotyczy osoby, która oświadczyła zleceniodawcy gotowość załatwiania czynności danego rodzaju.

Zleceniobiorca powinien sam wykonać usługę, do której się zobowiązał. Wprowadzenie zastępcy jest jedynie możliwe w określonych przypadkach:

 • wynika to bezpośrednio z umowy;
 • wynika to bezpośrednio ze zwyczaju;
 • zleceniobiorca jest do tego zmuszony przez wzgląd na okoliczności (np. choroba).

Ważne! W przypadku, gdy zleceniobiorca zechce lub musi powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, powinien niezwłocznie poinformować o tym stanie swojego zleceniodawcę. Musi on także wskazać dane personalne i miejsce zamieszkania zastępcy. Wtedy ograniczy swoją odpowiedzialność do niezachowania należytej staranności przy jego wyborze (art. 738 – ustawa Kodeks cywilny).

Podstawą do roszczeń zleceniodawcy w stosunku do nieodpowiedniego wyboru może być np. sytuacja, w której zastępca uszkodzi lub utraci powierzone mu mienie (art. 739 – ustawa Kodeks cywilny).

Umowa zlecenia

Umowa zlecenie – obowiązki zleceniodawcy

Przede wszystkim zleceniodawca ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonaną pracę. Jedynym wyjątkiem jest umowa zlecenia, w której strony decydują się na jej nieodpłatny charakter.

Oprócz tego powinien on:

 • zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pracy w miejscu jej wykonywania;
 • zapewnić uczestnictwo w szkoleniach (m.in. BHP), jeżeli wymaga tego charakter pracy;
 • zwrócić wszystkie koszty wraz z odsetkami ustawowymi, które zleceniobiorca poniósł w celu należytego wykonania zlecenia;
 • zwolnić zleceniobiorcę od zobowiązań, które ten zaciągnął w imieniu własnym, w celu należytego wykonania zlecenia.

Pobierz: Wzór umowy zlecenia

Wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy zlecenia

Umowę zlecenia można zawrzeć zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Zgodnie z kodeksem cywilnym zleceniodawca może wypowiedzieć ją w każdym możliwym czasie. Powinien on jednak pamiętać, że przed tym musi zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonywania powierzonego zlecenia. Zleceniodawca i zleceniobiorca nie mogą się zrzec uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Ważne! W przypadku, gdy wypowiedzenie nastąpiło po wykonaniu pewnej części pracy przez zleceniobiorcę, zleceniodawca musi uiścić część wynagrodzenia odpowiadającą tej pracy. W przypadku, gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien on także naprawić szkodę.

Strony mogą też uwzględnić postanowienie umowne dotyczące wypowiedzenia w oparciu o określone ustawowe terminy wypowiedzenia. Innymi słowy, zleceniodawca i zleceniobiorca mogą wprowadzić konkretny okres wypowiedzenia. Mogą oni również wskazać w umowie przyczyny, które uprawniają stronę do natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Takim „ważnym powodem” może być utrata zaufania do drugiej strony.

Ważne! W przypadku, gdy w umowie nie zostaną opisane konkretne przyczyny, każda z nich, poruszona w przyszłości i odnosząca się do konkretnego powodu, będzie badana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

Umowa zlecenia nie wygasa w skutek śmierci zleceniodawcy, jak również w skutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. W przypadku, gdy strony w umowie postanowiły inaczej, Zleceniobiorca powinien nadal prowadzić wszelkie czynności, jeżeli przerwanie wiązałoby się z doprowadzeniem do szkody. Taki stan powinien trwać do momentu, kiedy spadkobierca lub przedstawiciel ustawowy zmarłego zleceniodawcy nie zarządzi inaczej. W przypadku śmierci zleceniobiorcy zlecenie automatycznie wygasa. Tak samo dzieje się, kiedy ten utraci pełną zdolność do czynności prawnych.

Pobierz: Wzór umowy zlecenia

Umowa zlecenia – przedawnienie roszczeń

Z upływem dwóch lat przedawniają się roszczenia:

 • o wynagrodzenie za spełnione czynności;
 • o zwrot poniesionych wydatków przysługujących osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju;
 • z tytułu zaliczek udzielonych wyżej wskazanym osobom;
 • dotyczące utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami;
 • z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Chcesz stworzyć umowę zlecenia?

Wzór umowy zlecenia

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career