​Zaliczka na podatek dochodowy

17 stycznia 2018
hello world!

Od 2018 r. wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka na podatek dochodowy nie przekracza kwoty 1000 zł. Zwolnienie to dotyczy zaliczek wpłacanych samodzielnie przez podatnika. Mowa zatem głównie o osobach prowadzących działalność gospodarczą. Czy zmiana ta faktycznie ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej?

Niezależnie od wprowadzonych zmian, obie ustawy o podatkach dochodowych przewidują trzy formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Nie ulega wątpliwości, że wybór dostępnych form wpłacania zaliczek na podatek dochodowy stanowi istotny element planowania podatkowego. Zoptymalizowaniu ulegną obciążenia podatkowe w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Zaliczka miesięczna

Pierwsza z form wpłacania zaliczek, przysługująca podatnikom z mocy prawa, polega na comiesięcznej wpłacie zaliczek na podatek dochodowy w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy płatna jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Płatności należy dokonać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zaliczka kwartalna

Drugą możliwością wpłacania zaliczek na podatek dochodowy jest możliwość kwartalnego regulowania zobowiązań podatkowych. Warto wiedzieć, że forma ta dedykowana jest jedynie podatnikom rozpoczynającym działalność gospodarczą lub małym podatnikom (u których wartość przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła w poprzednim roku 1.2 mln Euro). Podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności. Musi się to jednak stać nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Kwartalna zaliczka płatna jest do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Zaliczka uproszczona

Zaliczka na podatek dochodowy posiada również uproszczoną formę wpłacania. Metoda ta polega na comiesięcznym wpłacaniu na rachunek urzędu skarbowego 1/12 podatku dochodowego wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok podatkowy lub rok podatkowy poprzedzający o 2 lata, jeżeli w roku poprzednim podatnik nie wykazał dochodu. Warunki skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczki na podatek dochodowy są takie same jak w przypadku zaliczek kwartalnych. Wybór uproszczonej formy płacenia zaliczek jest dobrym rozwiązaniem dla podatników, którzy np. w pierwszych dwóch latach osiągają bardzo niskie dochody, a w kolejnych latach ich dochody są znacznie wyższe. Miarodajny bowiem do obliczenia podatku (w roku podatkowym w którym osiągane są wysokie dochody) będzie w takiej sytuacji niższy dochód z lat poprzednich.

Zaliczka do 1000 zł

Obok opisanych powyżej uproszczeń dotyczących wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, z początkiem 2018 r. wprowadzone zostało dodatkowe ułatwienie do obu ustaw o podatkach dochodowych. Podatnik jest zwolniony z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka na podatek dochodowy (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekroczy kwoty 1000 zł. Co oznacza to w praktyce? Przedsiębiorca, którego suma zaliczek za dany rok wyniesie np. 1000 zł, nie będzie musiał tych zaliczek w ogóle uiszczać. Rozliczenia podatku dokona natomiast dopiero wraz ze złożeniem rocznego zeznania. Jest to uprawnienie, z którego podatnik może, ale nie musi skorzystać. Podatnik, aby móc skorzystać z możliwości nie wpłacania zaliczki do 1000 zł, nie musi składać w tym zakresie żadnego zawiadomienia urzędu skarbowego. Tak jak ma to miejsce w wyborze rozliczenia kwartalnego czy też uproszczonego.

Przedmiotowa zmiana niewątpliwie uprości funkcjonowanie przedsiębiorców, których miesięczne zaliczki na podatek dochodowy oscylują w granicach 100 zł. Wydaje się jednak, że przedsiębiorców osiągających dochody, od których roczny podatek dochodowy nie przekracza 1000 zł jest niewielu. Dla porównania, za osobę otrzymującą płacę minimalną w ramach stosunku pracy, pracodawca odprowadza roczny podatek dochodowy w wysokości prawie 1.500 zł. Czy zmiana przepisów dotyczących wpłacania zaliczek może odegrać istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw? Raczej nie ułatwi ona prowadzenia działalności większości przedsiębiorców.

chevron-down
Copy link