Uproszczone procedury budowlane dla powodzian

3 października 2018
/

Osoby poszkodowane przez powódź będą mogły skorzystać z uproszczonych procedur budowlanych. Dotyczy to gmin Kamienica oraz Ochotnica Dolna. Na platformie Rządowego Centrum Legislacji zostało opublikowane rozporządzenie w tej sprawie.

Uproszczone procedury budowlane

Wojewoda Małopolski przekazał dokumentację dotyczącą skutków gwałtownych opadów atmosferycznych Prezesowi Rady Ministrów. Dane dotyczą opadów, które miały miejsce w lipcu 2018 roku. Premier w drodze rozporządzenia zdecydował się określić gminy, w których zastosowane zostaną uproszczone czynności związane z remontem, rozbiórką czy budową. Gminy, w których zastosowane zostaną uproszczone procedury budowlane to: Kamienica i Ochotnica Dolna. Do wszelkich prac budowlanych w tych gminach znajdą zastosowanie przepisy ustawy  z 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Na jakie ulgi mogą liczyć mieszkańcy tych gmin?

W poprzednio wymienionej ustawie znajdują się między innymi przepisy dające możliwość odstąpienia od konieczności zgłoszenia remontu lub pozwolenia na odbudowę. Odstąpienie od wymogu zgłaszania remontu uszkodzonych budynków dotyczy obiektów o powierzchni mniejszej niż 1000 m3 oraz nie przekraczających 12 metrów wysokości. Odbudowanie takiego obiektu budowlanego nie będzie wymagało pozwolenia na budowę. W celu wykonania remontu lub odbudowy wystarczy tylko zgłoszenie tego faktu do odpowiedniego organu architektoniczno - budowlanego. Zbliżone regulacje przewidziane zostały również dla obiektów liniowych, budowli regulacyjnych na wodach, a także urządzeniach wodnych.

Kiedy pozwolenie na budowę jest konieczne?

Jak można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na niektóre roboty budowlane uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne. Dotyczy to sytuacji, w których:

  • przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • roboty budowlane wykonywane będą przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Na stronie można również przeczytać, że zgłoszenia wymagają również roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Do takiego zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Projekt przygotowanego rozporządzenia jest już gotowy i został opublikowany na platformie Rządowego Centrum Legislacji. Ma on wejść w życie dnia następnego po ogłoszeniu. Będzie miał zastosowanie przez okres 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.