Wysoka jakość produktów dzięki unijnym regulacjom

8 marca 2018
hello world!

Celem zmian w ustawie o systemie oceny zgodności, przyjętym we wtorek przez rząd, ma być poprawa warunków uczciwej konkurencji. Realizację tego warunku ma zapewnić między innymi nałożenie nowego systemu kar za wprowadzenie do obrotu niezgodnych z normami wyrobów. Nowelizacja wymuszona została przepisami unijnymi.

 

Jak przypomniano po posiedzeniu Rady Ministrów, państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek ustanowić i notyfikować w Komisji Europejskiej – do 21 marca 2018 r., a następnie stosować od 21 kwietnia 2018 r. – przepisy dotyczące sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze rozporządzeń europejskich w sprawach:

  • urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób,
  • środków ochrony indywidualnej,
  • urządzeń spalających paliwa gazowe.

Rozporządzenia te zastąpią obowiązujące dyrektywy, a wyroby których dotyczą zostaną włączone do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, mającej zastosowanie do wyrobów regulowanych prawem unijnym – zgodnym z Nowymi Ramami Prawnymi (NLF). Oznacza to wyłączenie tych wyrobów z ustawy o systemie oceny zgodności.

Kary pieniężne za wprowadzenie do obrotu

Do powyższych produktów, ujętych w rozporządzeniach europejskich, zostanie zastosowany nowy system kar pieniężnych. Będą to kary administracyjne. Mogą zostać nałożone za naruszenie przepisów związanych z wprowadzeniem wyżej wymienionych produktów do obrotu. Przykładowo, producent albo importer, który wprowadzi do obrotu lub odda do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami będzie podlegał administracyjnej karze pieniężnej do 100 tys. zł. Natomiast przedsiębiorcy, który nie oznaczy wyrobu symbolem CE będzie groziła kara do 20 tys. zł. Kary dostosowano do znowelizowanego w 2017 r. Kodeksu postępowania administracyjnego.

Swobodny obrót produktami

dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych ma zapewnić polskim przedsiębiorcom prawo do swobodnego obrotu produktami wytworzonymi lub importowanymi.Kary pieniężne mają natomiast na celu wytworzenie warunków zdrowej konkurencji. Sankcje mają zmotywować przedsiębiorców do zastosowania się do unijnych regulacji. Dzięki temu na rynek mają trafiać wyłącznie produkty bezpieczne i zgodne z wymaganiami.

Nowe przepisy uregulują również procedurę stosowaną w przypadku stwierdzenia tzw. niezgodności formalnych przez organ nadzoru rynku (na przykład gdy deklarację zgodności UE sporządzono niezgodnie z określonym wzorem).

Doprecyzowany ma być także przepis dotyczący obowiązku posiadania akredytacji przez jednostkę notyfikowaną przez wskazanie, że akredytacja musi odnosić się do prawodawstwa harmonizacyjnego Unii Europejskiej.

Nowe regulacje, co do zasady, powinny wejść w życie po 7 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

chevron-down
Copy link