Prawo autorskie - zmiany w Polskim ustawodawstwie

26 czerwca 2018
/

Zmiany w zarządzaniu prawami autorskimi. Po dwuletnim opóźnieniu Polska wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. Celem nowelizacji będzie uregulowanie w statutach walnych zebrań członków w Organizacjach Zbiorowego Zarządzania. Dane osobowe, które będą przekazywane innym organizacjom będą uznawane za jeden ze sposobów ich przetwarzania. To dwie najważniejsze zmiany przyjęte przez Sejm RP 15 czerwca 2018 roku.

Ustawa przyjęta z poprawkami

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął większość poprawek wystosowanych przez Senat RP. Po akceptacji wystarczy już tylko podpis Prezydenta, Andrzeja Dudy. Od momentu ogłoszenia aktu prawnego w Dzienniku Ustaw zacznie on obowiązywać po upływie 14 dni.

Jedną z ważniejszych poprawek Senatu RP jest zmiana, która zapewnia kompletność definicji pojęcia "zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi." W dalszej kolejności Parlament zgodził się, że kwestia walnych zebrań członków musi zostać pozostawiona w gestii samych Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ) i ich statutów. Wszelkie dane osobowe, które ujawni OZZ innej organizacji stanie się sposobem przetwarzania danych.

Ograniczenie zarządzania finansami

Zgodnie z nowelizacją swoboda w zarządzaniu wszelkimi środkami pieniężnymi, którymi dysponuje Organizacja Zbiorowego Zarządzania, zostanie ograniczona. OZZ będzie mógł jedynie inwestować w obligacje Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

Ważne: W akcie prawnym wprowadzony został maksymalny termin wypłaty tantiem. Wynosi on 9 miesięcy od końca roku obrotowego, za który zostały pobrane. Pojawił się również obowiązek (raz na rok) informowania uprawnionego o należnościach i potrąceniach.

Ustawa wprowadza obowiązek organizowania walnego zebrania członków OZZ raz do roku. Od teraz udział w nim może wziąć także pełnomocnik. Organizacja Zbiorowego zarządzania musi także prowadzić i aktualizować elektroniczne wykazy umów dot. zbiorowego zarządzania.

Kogo dotyczy nowe prawo?

W Polsce ustawie podlegać będzie kilkanaście Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Zgodnie z aktem prawnym i umowami zawartymi z twórcami zajmować się one będą ewidencjonowaniem i ochroną praw autorskich, które zostały im powierzone. Kolejnym zadaniem będzie pobieranie tantiem i ich dystrybucja wśród twórców, ich spadkobierców lub właścicieli utworów.

Ważne: Największą OZZ w Polsce jest ZAiKS (w 2018 roku obchodzi 100-lecie istnienia).

Co to jest tantiema?

Tantiema jest to wynagrodzenie autorskie. Opłata ustalana w formie procentowej lub kwotowej za wykorzystanie czyjegoś utworu (np. odtworzenie filmu). Tantiemy wypłacane są osobie uprawnione z tytułu przynależących do niego praw autorskich lub jego zastępcy prawnemu.