Surowe kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

10 kwietnia 2018
hello world!

Senatorowie zaproponowali zmianę w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ich propozycja zakłada między innymi, że w przypadku, gdy w następstwie niewykonania orzeczenia o władzy rodzicielskiej dziecko targnie się na własne życie, rodzic będzie podlegał karze pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat.

Zmiana ta ma na celu wprowadzenie priorytetowego orzekania w sprawach opieki naprzemiennej. Zmierza też do skutecznego egzekwowania orzeczeń sądowych pod groźbą surowej kary pozbawienia wolności.

Projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego został przygotowany przez Senat. Inicjatywa wyszła od Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Realizuje ona petycję "Stop alienacji rodzicielskiej", którą poparło ponad 1100 osób. Do reprezentacji w sprawie dalszych prac nad projektem Komisja upoważniła senatora Łukasza Mikołajczyka.

Priorytet orzekania w sprawie opieki naprzemiennej

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 58 § 1a krio w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd powinien rozważyć możliwość powierzenia opieki obojgu rodzicom. Natomiast dopiero po stwierdzeniu, że nie byłoby to zgodne z dobrem dziecka, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców.

Zmiana proponowana przez Senat ma wprowadzić priorytet orzekania opieki naprzemiennej. Opieka naprzemienna to powierzenie przez sąd wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Wykonywana jest ona w ten sposób, że sąd określa, kiedy dziecko mieszka z danym rodzicem, naprzemiennie w porównywalnych okresach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rodzic mieszka zagranicą.

Rodzice muszą się informować

W przypadku wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej rodzice mieliby mieć obowiązek wzajemnego informowania się o bieżących sprawach dziecka. Mieliby też obowiązek przekazywania dokumentów dziecka, w tym dokumentów potwierdzających tożsamość małoletniego oraz dokumentacji medycznej.

Uniemożliwianie kontaktów surowo karane

Dotychczasowe przepisy nie dają gwarancji skutecznego wykonywania władzy rodzicielskiej w przypadku, gdy rodzice są skłóceni.

Dlatego nowelizacja przepisów kodeksu karnego i wprowadzenie kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch w przypadku utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania kontaktów lub sprawowania opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny miałaby chronić interes dziecka.

Ponadto, jeżeli w wyniku tego czynu dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu psychicznym, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od roku do lat trzech. W przypadku, gdy w następstwie tego czynu pokrzywdzony targnie się na własne życie, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

chevron-down
Copy link