Co zmieniło się dla prowadzących przedsiębiorstwa?

W piątek –  26 stycznia 2018 roku, Sejm uchwalił Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej  – czyli określenia zasad wprowadzenia zmian w szeregu ustaw odrębnych, będących konsekwencją uchwalenia ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw z pakietu „Konstytucji Biznesu” –  o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o Centralnej ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP i Prawo przedsiębiorców.

Zasadniczym celem ustawy Prawo przedsiębiorców jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad relewantnych dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Konstytucji dla biznesu to Prawo przedsiębiorców, które wprowadza 14 podstawowych zasad prawnych odnoszących się do przedsiębiorców, z których najważniejsze to:

„wolność działalności gospodarczej”, czyli realizacja postulatu, „co nie jest zabronione jest dozwolone”;

– „zasada „pewności prawa” szczególnie ważna, jeżeli chodzi o przepisy podatkowe, jeżeli w danym stanie prawnym przedsiębiorca mógł np. skorzystać z jakiś preferencji podatkowych i z nich skorzystał, to zmiany w prawie w tym zakresie mogą dotyczyć tylko przyszłości, prawo nie może natomiast działać wstecz;

–  „zasada proporcjonalności”;

„zasada domniemania niewinności” w odniesieniu do przedsiębiorców w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych czy skarbowych;

„zasada milczącej zgody”, polegająca na tym, że jeżeli jakiś urząd ma wydać decyzję najdalej w ciągu 30 czy 60 dni, a w tym okresie jej nie wyda, to przedsiębiorca ma prawo działać tak jakby tę zgodę otrzymał.

Niewątpliwie ciekawymi instytucjami i rozwiązaniami wprowadzonymi na mocy powyższych zmian są:

– instytucji działalności nierejestrowej – osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

– „ulga na start” – początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.

– ustawa znosi ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami – przedsiębiorca w kontaktach z dużą częścią urzędów będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP.

– wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” – mają one w sposób praktyczny wyjaśniać przepisy dotyczące działalności gospodarczej.

Uchwalono także ustawę przewidującą powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm.

Podstawowym zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ma być dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji Biznesu. Jego głównym zadaniem jest ochrona interesów mikro-, małych i średnich firm, poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie „bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji”.

Dodatkowo ustawa wprowadza możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo.

Nowe regulacje mają usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP). W rezultacie ma to ułatwić „podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”.
W uchwalonym pakiecie Konstytucji Biznesu znalazła się również ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jej celem ma być zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności w naszym kraju.

W nowych przepisach określono zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazano zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju.

Powyższe  ustawy trafią do Senatu (dołączy do nich w lutym piąta – tzw. ustawa wprowadzająca), później podpis prezydenta, cały pakiet wejdzie w życie już wiosną tego roku.