Zmiany w prawie dla architektów i inżynierów budownictwa

9 października 2018
/

Do konsultacji trafiły projekty ustaw o architektach oraz inżynierach budownictwa przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W projekcie przewidziane są takie zmiany, jak zwiększenie uprawnienia Krajowej Rady Izby Architektów czy likwidacja specjalności architektonicznej.

Trudniejszy dostęp do zawodu architekta

W projekcie ustawy o architektach przewidziano między innymi zwiększenie uprawnień Krajowej Rady Izby Architektów. To ta instytucja określi standardy praktyki zawodowej, która wymagana będzie do uzyskania tytułu architekta. W projekcie jest sprecyzowane z góry, że aby zaliczyć praktykę zawodową, trzeba pełnić funkcję techniczną w pracach projektowych oraz na budowie, również za granicą. W projekcie zawarta jest również zmiana przepisu, który uznaje roczną praktykę w sporządzaniu projektu za równoważną z praktyką zawodową. W świetle zmian opiekunem praktykanta będzie jedynie osoba posiadająca zawodowy tytuł architekta lub uprawnienia budowlane przez przynajmniej 5 lat.

Likwidacja specjalności architektonicznej

W świetle obecnych przepisów prawa osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane musi zdać specjalny egzamin. Po zaliczeniu takiego egzaminu osoba uzyskuje uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w jednej z kilku specjalności. Obecnie są to: specjalność architektoniczna, inżynieryjna i instalacyjna w zakresie sieci, konstrukcyjno-budowlana, instalacji i urządzeń. Projekt zakłada usunięcie specjalności architektonicznej. 

Ujednolicenie odpowiedzialności dyscyplinarnej

Projekt przewiduje również ujednolicenie odpowiedzialności dyscyplinarnej dla członków samorządu zawodowego oraz zawodowej w budownictwie. Dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przewidziany został w projekcie jeden rodzaj odpowiedzialności dyscyplinarnej. Okręgowy sąd dyscyplinarny będzie między innymi rozpatrywał wnioski złożone przez okręgowego rzecznika dyscyplinarnego. Rady okręgowe będą zobowiązane do prowadzenia specjalnego rejestru. W nim zawarte będą informacje o ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków izby okręgowej. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie otrzymywał informacje o członkach okręgowej izby, którzy ukarani zostali z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego te informacje umieści w rejestrze ukaranych.

Projekty ustaw o architektach oraz inżynierach budownictwa trafiły do konsultacji publicznych. Nie wiadomo natomiast, jaki jest przewidywany termin wejścia w życie tych projektów ustaw.