ZUS a skarga pauliańska. Darowizna nie uchroni przed zapłatą składek

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Sądu Najwyższego…

(link do orzeczenia zostanie podany niezwłocznie po jego publikacji)

ZUS może skorzystać przy dochodzeniu swoich należności ze skargi pauliańskiej uregulowanej w art. 527-554 KC. SN wypowiedział się w spornej od dawna sprawie. Zapalił tym samym zielone światło do dochodzenia przez ten organ państwowy bezskuteczności umowy. Umowa ta została zawarta  z pokrzywdzeniem wierzyciela – w tym przypadku ZUS.

Charakter czynności jest decydujący

Wykorzystywanie skargi pauliańskiej do egzekucji należności publicznoprawnych jest wątpliwe od dawna, a Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wystąpił nawet do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy takie wykorzystanie tej instytucji ma charakter konstytucyjny. Zdaniem SN o możliwości wykorzystania instytucji skargi pauliańskiej w działalności ZUS decyduje charakter czynności, której skarga pauliańśka dotyczy. Jeżeli czynność ta ma charakter cywilnoprawny, jak w przypadku rozpatrywanej sprawy darowizna na rzecz osoby bliskiej, to skorzystanie ze skargi pauliańskiej jest dopuszczalne.