Wyprawka szkolna dla cudzoziemca

31 sierpnia 2018
hello world!

Czy dzieciom cudzoziemca, na stałe zamieszkującemu w Polsce, również należy się dostęp do świadczenia "Dobry Start"? Jakie przesłanki należy spełnić, żeby uzyskać dofinansowanie do wyprawki szkolnej?

W Polsce przebywa na stałe i pracuje coraz więcej obywateli innych państw. Często zakładają tu rodziny, rodzą dzieci. Ich pociechy uczą się w polskich szkołach. Czy dzieciom nieposiadającym polskiego obywatelstwa również przysługuje świadczenie 300+?

Świadczenie 300 plus - komu przysługuje?

Prawo do świadczenia "Dobry Start" przysługuje każdemu dziecku, które zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Polski. Ze świadczenia można skorzystać do ukończenia:
  • 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się,
  • 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku legitymowania się przez tą osobę orzeczeniem o niepełnosprawności.

Żeby móc skorzystać ze świadczenia, należy złożyć wniosek. Tej formalności mogą dopełnić rodzice, opiekunowie lub inne osoby wymienione w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

Co mówi rozporządzenie?

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, świadczenie "Dobry start" przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom. Ponadto, przysługuje również cudzoziemcom:

  1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
  2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy,
  5. jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Innymi słowy, jeśli cudzoziemiec należy do którejś z powyższych kategorii, na stałe zamieszkuje i pracuje na terytorium RP wraz z członkami swojej rodziny, to jego dzieciom przysługuje dofinansowanie do wyprawki szkolnej.
[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link