RPD: szkoła musi zadbać o dzieci wymagające specjalnego żywienia

31 sierpnia 2018
hello world!

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się ponownie do Minister Edukacji Narodowej o przedstawienie informacji na temat planowanych działań w zakresie wspierania dzieci, które z różnych przyczyn wymagają specjalnego podejścia w kwestii żywienia.

Problem jest istotny szczególnie w przypadku dzieci przewlekle chorych, które wymagają pomocy w czynnościach pielęgnacyjno-leczniczych (np. sprawdzenie poziomu cukru, czy podanie insuliny). Ważne jest również zapewnienie tym dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w szkole m.in. poprzez zagwarantowanie możliwości spożywania posiłków uwzględniających ich specjalne potrzeby żywieniowe.

Rzecznik Praw Dziecka zwracał się już w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej 13 grudnia 2017 roku. Już wtedy podnosił, że jednostki systemu oświaty powinny być instytucjami, które w sposób szczególny wspierają uczęszczające tam dzieci. Przejmują odpowiedzialność za opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu, szkole czy innej tego typu placówce. Podkreślił też, że uczniowie i wychowankowie mają odmienne potrzeby i różne możliwości, wynikające z szeregu indywidualnych czynników, w tym m.in. ze stanu ich zdrowia, ale wszyscy powinni mieć zapewnioną optymalną opiekę.

Problem jest nadal aktualny

Przedstawiony problem Rzecznik Praw Dziecka ocenia jako nadal aktualny. W dalszym ciągu przedszkola, szkoły i placówki systemu oświaty nie zawsze realizują swoje obowiązki w tym zakresie. Wciąż dochodzi do sytuacji, w której rodzice muszą samodzielnie dostarczać dzieciom posiłki. Często też muszą osobiście kontrolować (w przypadku dzieci chorych na cukrzycę) czas ich podawania.

Zdaniem Marka Michalaka niezbędne jest wypracowanie jednoznacznego przekazu dla osób zarządzających jednostkami systemu oświaty. Realizacja powyższych postulatów jest bowiem ich obowiązkiem. Należy też wzmocnić nadzór pedagogiczny nad dyrektorami szkół w tym zakresie.

Względy kulturowe równie istotne

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił również uwagę na to, iż kwestie żywieniowe są ważne również ze względów kulturowych czy wyznaniowych. Zdaniem Marka Michalaka jednostki systemu oświaty powinny szanować prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. Jednocześnie należy zauważać różnice w potrzebach żywieniowych dzieci, aby nie czuły się one wykluczone z możliwości wspólnego spożywania posiłków. Równy dostęp dzieci do posiłków to równy dostęp do edukacji.

chevron-down
Copy link