Obowiązek podania adresu do doręczeń w nowelizacji ustawy o KRS

26 marca 2018
hello world!

Znowelizowana ustawa o KRS przyniesie wiele zmian. Część z nich weszła już w życie 15 marca 2018 roku, pozostałe zaczną obowiązywać sukcesywnie. Wszędzie możemy przeczytać o elektronicznym podpisywaniu i składaniu sprawozdań finansowych. Jednakże nowelizacja ustawy o KRS przyniosła jeszcze jedną, równie istotną modyfikację.

Mowa tutaj o zmienionym art. 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W poprzednim brzmieniu, w przypadku powołania osób uprawnionych do reprezentacji, do wniosku do KRS należało dołączyć zgodę na ich powołanie. Obecnie, oprócz zgody na powołanie, należy również wskazać adresy do doręczeń tych osób.

Po ust. 5 dodano cztery ustępy, uszczegóławiające obowiązek wynikający ze znowelizowanego ust. 5.

Adres do doręczeń osób z zagranicy

W przypadku, gdy osobą uprawnioną do reprezentacji spółki jest osoba, której adres znajduje się poza terytorium UE, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Adres do doręczeń nie musi być adresem zameldowania czy zamieszkania. Jest to jedynie adres, na który będzie można doręczać pisma procesowe i orzeczenia dotyczące zainteresowanych osób (dodany art. 133 par. 2c kpc). Adres nie będzie ujawniany w odpisie KRS. Osoby chcące go poznać będą musiały przejrzeć "papierowe" akta spółki we właściwym dla siedziby spółki sądzie rejonowym.

Zmiana adresu podlega zgłoszeniu

Zgodnie z art 19a ust. 5b ustawy o KRS każdorazową zmianę adresu do doręczeń należy zgłosić sądowi rejestrowemu, załączając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Do chwili zgłoszenia nowego adresu doręczeń dokonuje się na adres złożony do akt rejestrowych.

Warto pamiętać o tym, że zgłoszenie nowego adresu jest zwolnione z opłaty sądowej.

Brak zgłoszenia zmiany adresu będzie skutkował pozostawieniem pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (dodany art. 139 par. 3(1) kpc).

Uwagi praktyczne

Należy pamiętać o tym, że - nawet w przypadku braku zmiany w organach uprawnionych do reprezentacji - każda spółka, która nie podała adresów do doręczeń, musi to zrobić w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji. W przypadku spraw już toczących się w pierwszej instancji sąd z urzędu wezwie do uzupełnienia danych o adres do doręczeń.
chevron-down
Copy link