Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Amortyzacja samochodu nowego i używanego

Spis treści
rozwiń spis treści

Podstawowym wydatkiem w prowadzonej działalności gospodarczej są koszty wynikające z nabycia i używania samochodu osobowego. Samochód osobowy można używać w ramach umowy najmu czy leasingu. Kosztami prowadzonej działalności gospodarczej będą tutaj czynsz najmu czy też raty leasingowe oraz koszty eksploatacyjne. Samochód można również nabyć i rozliczać w kosztach uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne związane z utratą wartości samochodu. Pamiętać jednak należy, że wysokość odpisów amortyzacyjnych jest zróżnicowana w zależności od tego, czy nabywamy i amortyzujemy nowy, czy też używany samochód. Jak w praktyce wygląda zatem amortyzacja samochodu w firmie?

Amortyzacja

W ujęciu podatkowym amortyzacja polega na rozłożeniu w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem do przedsiębiorstwa składników majątku. Założeniem amortyzacji jest, że wydatki związane z nabyciem np. samochodu nie są co do zasady jednorazowo ujmowane w kosztach uzyskania przychodów. Zostają natomiast rozłożone w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane przez podatnika. Oczywiście pamiętać należy, że środki trwałe o wartości do 10.000 zł można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu bez konieczności ich amortyzowania.

Amortyzacja środka trwałego rozpoczyna się od kolejnego miesiąca od miesiąca, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w ustalonych ratach (miesięczna/kwartalna). Istnieje zasada ciągłości amortyzacji. Nie można jej przerwać w trakcie amortyzowania środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie z wartością początkową środka trwałego.

Podstawową metodą amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa. Zgodnie z tą metodą środek trwały zużywa się równomiernie w ciągu całego okresu jego używania.

Amortyzacja nowego samochodu

Załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) przedstawia wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych. Dla samochodów osobowych przewidziano stawkę 20%. Oznacza to, że nowy samochód możemy zamortyzować najszybciej w ciągu 5 lat. Oczywiście podatnik może rozłożyć amortyzację na okres dłuższy.

Przykład

Nowy samochód osobowy za cenę 50.000 zł netto

Roczne odliczenie z tytułu amortyzacji 10.000 zł

Amortyzacja używanego samochodu

Do prowadzonej działalności gospodarczej nie musimy kupować nowego samochodu. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, aby nabyć samochód używany na rynku wtórnym. W takiej sytuacji przepisy ustawy o PIT przewidują możliwość szybszego rozliczenia odpisów amortyzacyjnych w czasie.

Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 2) ustawy o PIT podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Okres amortyzacji nie może być jednak krótszy niż 30 miesięcy dla środków transportu, w tym samochodów osobowych.

Środki trwałe uznaje się za:

  1. używane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy;
  2. ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

Samochód używany może zostać zatem zamortyzowany w ciągu 2,5 roku (dwukrotnie szybciej niż w przypadku standardowej amortyzacji nowego samochodu).

Przykład

Używany samochód osobowy za cenę 50.000 zł netto

Roczne odliczenie z tytułu amortyzacji 20.000 zł

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career