Zmiany w aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

1 marca 2018
hello world!

29 lutego 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Akt prawny zostaje wprowadzony zgodnie z ustawą o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Co określa rozporządzenie?

W akcie prawnym został opisany tryb, sposób i organizacja odbywania aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Został ustalony system punktowy, system oceny sprawdzianów oraz ich poprawek. W rozporządzeniu wskazano również jak powinien wyglądać przebieg praktyk, a także określony został model wzoru dyplomów i opinii patrona praktyki.

Jak wygląda szkolenie aplikantów?

Cykl szkoleniowy ma składać się z 30 części, a jednostki lekcyjne mają trwać do 45 minut. Na to wszystko składać się będą zarówno zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także praktyki zewnętrzne. Całość może zakończyć się sprawdzianem z wiedzy i umiejętności.

Zajęcia mają przybrać różnorakie formy. W rozporządzeniu zostały wymienione ćwiczenia, rozwiązywanie kazusów, odbywanie seminariów, repetytoriów i przeprowadzanie symulacji rozpraw. Ma to na celu umożliwienie jak najpełniejszego pozyskania umiejętności praktycznych. Program aplikacji będzie też obejmował 30 kolejnych dni (w ciągu roku) wolnych od zajęć, praktyk i sprawdzianów.

Zadania Dyrektora KSSiP

Do kompetencji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury należeć będzie określenie liczby cykli szkoleniowych i ich zakresu tematycznego. W dalszej części podejmie on decyzję odnośnie liczby godzin poszczególnych przedmiotów, metod ich prowadzenia i okres trwania praktyk. Jedną z ważniejszych funkcji ww. Dyrektora jest również określenie zakresu tematycznego i czasu trwania poszczególnych sprawdzianów.

Sprawdzian na aplikacji

Sprawdziany nie mogą trwać dłużej niż 360 min.  Przygotowywaniem i przeprowadzeniem zajmuje się komisja sprawdzianowa w składzie 3-5 osób. Członkowie powoływani są przez Dyrektora KSSiP spośród wykładowców szkoły. Nie później niż 2 tygodnie przed ww. sprawdzianem aplikantom muszą zostać przekazane stosowne informacje dot. przyszłego sprawdzenia ich wiedzy.

Ocena sprawdzianu określana jest w formie punktowej (od 0 do 5 punktów), natomiast zaliczane można otrzymać po uzyskaniu minimum 2 punktów. Przy ocenie uwzględniane jest:

  1. Prawidłowe dokonanie ustaleń faktycznych
  2. Prawidłowe zastosowanie przepisów prawa i ich wykładni
  3. Prawidłowa konstrukcja projektu pisma procesowego lub decyzji wraz z uzasadnieniem
  4. Poprawna argumentacja i zachowanie reguł językowych

Każdą pracę ocenia jeden członek komisji. W sytuacji, gdy wynik jest niższy niż ww. 2 punkty sprawdzian zostaje oceniony przez całą komisję. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji komisyjnej.

Dla każdego egzaminu przysługuje poprawa jednorazowa, a termin wyznaczony jest przez Dyrektora KSSiP. W wypadku skorzystania z ww. instytucji przy ocenie wyliczana jest średnia arytmetyczna z dwóch napisanych sprawdzianów (ten główny i jego poprawa). W razie choroby lub wypadku losowego dyrektor może zezwolić aplikantowi na zdawanie egzaminu w późniejszym terminie.

Praktyki aplikacyjne

Praktyki mają odbywać się w sądach i prokuraturach lub innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w programie aplikacji. Ważne jest by znajdowały się jak najbliżej miejsca zamieszkania aplikanta.

Praktyki mają być odbywane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w wymiarze 8-godzinnym. W szczególnych przypadkach mogą być przeprowadzone w sobotę, ale jest to rekompensowane innym dniem wolnym w tygodniu. Ocena praktyki jest wyznaczona w skali od 0-5 pkt. W ocenie uwzględniane są:

  1. Posiadany zasób wiedzy z różnych dziedzin prawa
  2. Umiejętność interpretacji przepisów prawa
  3. Prawidłowość i terminowość wykonywanych zadań
  4. Właściwa organizacja współpracy i pracy samodzielnej
  5. Predyspozycje na stanowisko sędziego lub prokuratora
  6. Zdolności interpersonalne, poziom kultury osobistej

W celu pozytywnego zaliczenia praktyki potrzebne jest zdobycie minimum 2 punktów. Aplikant nie posiada możliwości odwołania się od opinii patrona praktyki wraz z oceną przebiegu praktyki.

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link