Blokada alkoholowa – dla kogo?

26 lutego 2020
hello world!

Zgodnie z art. 87 § 1 i 3 Kodeksu wykroczeń w przypadku jazdy po spożyciu alkoholu, obok orzeczonej kary sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Również na gruncie Kodeksu karnego (art. 42 § 1 i 2) utrata prawa jazdy za prowadzenie w stanie nietrzeźwości wiąże się z obligatoryjnym orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju. Jednak Kodeks karny wykonawczy przewiduje pewne rozwiązanie dla kierowców, wobec których zastosowano zakaz prowadzenia pojazdów. Czym jest blokada alkoholowa? Kto może o nią wnioskować?

Zmiana formy stosowania orzeczonego środka

Artykuł 182a ustawy Kodeks karny wykonawczy (dalej jako „kkw”) wprowadza podstawę zmiany formy stosowania orzeczonego uprzednio środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów. Nie chodzi tu jednak o nowy, dodatkowy środek karny. Taki, który miałby polegać na zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Mowa jedynie o przyznanej sądowi możliwości dokonania modyfikacji treści czy też formy stosowania środka karnego, który prawomocnie orzeczono wobec sprawy na mocy wyroku kończącego prowadzone wcześniej postępowanie karne i rozstrzygającego przedmiot tego postępowania, czyli kwestię odpowiedzialności karnej sprawcy.

I tak, zgodnie z art. 182a § 1 kkw jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Czym jest blokada alkoholowa?

Czym zatem, zgodnie z art 2 ust. 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym (dalej jako „prd”), jest blokada alkoholowa? Mówimy o urządzeniu technicznym. Uniemożliwia ono uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokadę montuje w pojeździe producent lub jego upoważniony przedstawiciel (art. 66 ust. 1d prd). Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów jest wykonywany w dalszym ciągu. Nie ma on już jednak charakteru bezwzględnego. Jego zakres zostaje bowiem zawężony wyłącznie do pojazdów niewyposażonych w blokadę. Montaż takiej blokady to wydatek od tysiąca do kilku tysięcy złotych. Koszty pokrywa skazany. W niektórych modelach odczyt jest ważny przez 30 minut po dokonaniu pomiaru. Dzieje się tak, aby nie trzeba było poddawać się kontroli za każdym razem, kiedy uruchamiamy silnik. Z pewnością byłoby to problematyczne przy autach z systemem Start-Stop.

Co istotne, postanowienie sądu wydane na podstawie art. 182a § 1 kkw nie modyfikuje jednak czasu, na jaki został orzeczony środek karny zakazu prowadzenia pojazdów.

Blokada alkoholowa – kogo dotyczy?

Rozwiązanie zawarte w art. 182a § 1 kkw odnosi się do każdego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów. Nie ma zatem znaczenia podstawa orzeczenia wyżej wymienionego środka karnego. Można go stosować wówczas, gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono zarówno na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu karnego, jak i Kodeksu wykroczeń. Poza spełnieniem warunku związanego z upływem ściśle wskazanego w ustawie czasu wykonywania środka karnego (gdy zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – przez okres co najmniej 10 lat), istotna jest także tzw. pozytywna ocena kryminologiczna. Jej dokonanie wiąże się z ustaleniem, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Wyłączenie zakazu

Zgodnie z art. 182a § 2 kkw, w przypadku orzeczenia sądu o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, zakazu tego nie stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną w trybie przewidzianym przepisami ustawy o kierujących pojazdami lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Rażące naruszenie porządku prawnego

Jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w § 1 (art. 182a § 3 kkw). W szczególności mowa tu o popełnieniu przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Rażące naruszenie porządku prawnego przez skazanego może być zatem podstawą wydania przez sąd postanowienia o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w art. 182a § 1 kkw. Przy czym nie chodzi tu o każde naganne zachowanie. Odnosi się to wyłącznie do rażącego naruszenia porządku prawnego „w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

chevron-down
Copy link