Czym jest rozwiązanie umowy? - Encyklopedia Prawa

25 października 2018
hello world!

Porozumienie stron jest najmniej sformalizowanym i najszybszym trybem rozwiązania umowy. Za zgodną wolą stron, każda umowa może ulec rozwiązaniu.

W wyniku zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy, umowa ulega rozwiązaniu w terminie przyjętym przez strony. Dzieje się to bez potrzeby jej wypowiadania przez którąkolwiek ze stron.

Porozumienie wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron. Można je zastosować w każdym czasie. Każda ze stron umowy może wystąpić z inicjatywą jej rozwiązania. Co istotne, brak zgody drugiej strony na rozwiązanie umowy nie oznacza jej automatycznego wypowiedzenia, ani rozwiązania w innym trybie. W takiej sytuacji należy przyjąć, iż umowa w dalszym ciągu obowiązuje.

Forma

Przepisy nie określają formy, w jakiej porozumienie o rozwiązaniu umowy powinno zostać zawarte. Może ono zostać zawarte w dowolnej formie. Dopuszcza się również formę ustną. Pomimo braku obowiązku zawarcia porozumienia na piśmie, należy pamiętać, że taka forma pozwala na dużo bardziej precyzyjne ukształtowanie praw i obowiązków stron w związku z rozwiązaniem umowy. Można w ten sposób uniknąć wielu sporów na tym tle. Również dla celów dowodowych warto zawrzeć takie porozumienie w formie pisemnej.

Ponadto, art. 77 Kodeksu Cywilnego stanowi, że uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie, powinno być stwierdzone pismem.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron możesz wygenerować w naszym generatorze umów i dokumentów. Zrobisz to szybko i bez wychodzenia z domu. Nasz system krok po kroku przeprowadzi cię przez procedurę generowania tego dokumentu. Już po kilku minutach otrzymasz na maila wypełnione pismo. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wygenerujesz tutaj.

chevron-down
Copy link