Konstytucja Biznesu - zmiany już w następnym tygodniu

27 kwietnia 2018
hello world!

Nowelizacja tzw. "Konstytucji Biznesu" wchodzi w życie 30 kwietnia. Projekt zakłada zmiany czterech ustaw i wprowadzenie ustawy Prawo przedsiębiorców (zamiast ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Celem aktów prawnych ma być zwiększenie bezpieczeństwa w dziedzinie prawa i sprawienie, że przedsiębiorca będzie miał bardziej klarowną wizję, czemu mają służyć zawarte w projekcie instytucje.

Co zawiera Konstytucja Biznesu?

Akty prawne, które wchodzą w skład tzw. "Konstytucji Biznesu" to:

  1. Ustawa - Prawo przedsiębiorców;
  2. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  5. Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Wolność i równość w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy, zostały wprowadzone nowe regulacje. Opisane zostały w pierwszym rozdziale ustawy Prawo przedsiębiorców. Dotyczą one przede wszystkim zasad związanych z organami władzy publicznej będących w relacji z przedsiębiorcą.

Pierwszą z zasad jest opisana w art. 2 zasada wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców. Zgodnie z nią podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej ma być wolne dla każdego na równych zasadach. Jest to równoznaczne z tym, że każdy z podmiotów prawa samodzielnie podejmie decyzję, która dot. prowadzenia ww. działalności.

"Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone"

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 8 ustawy - Prawo przedsiębiorców, każdy z przedsiębiorców ma możliwość podjęcia wszelkich działań, które nie są zakazane przez przepisy prawa. Samo zobowiązanie do określonego zachowania przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą musi być również oparte o przepisy prawa.

Następny z kolei artykuł określa respektowanie dobrych obyczajów, słusznych interesów i uczciwej konkurencji. Określone zachowanie nie jest skierowane jedynie w stronę innego przedsiębiorcy, ale dotyczy również konsumenta.

Domniemanie uczciwości i przyjazna interpretacja przepisów

Nowelizacja określa też zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Akt prawny określa to w taki sposób, że w sytuacji kiedy na przedsiębiorcę ma zostać nałożony obowiązek, ograniczenie lub odebranie uprawnienia każda wątpliwość ma być rozwiązywana z korzyścią dla samego zainteresowanego.

Często zdarza się, że przy interpretacji konkretnych przepisów pojawia się wiele trudności. Nie jest to problem jedynie obywatela, który ma styczność z aktami prawnymi ale również stanowić może pewną barierę dla organów administracji publicznej.

Odpowiedzialność urzędników i pewność prawa

Jednym z ważniejszych przepisów w nowej ustawie jest określone w art. 13 zasady, która określa odpowiedzialność majątkową osobistą względem funkcjonariuszy publicznych. Konsekwencje mają dotknąć urzędnika w sytuacji, kiedy naruszy on prawo poprzez swoje zachowanie, które może wynikać zarówno z działania jak i zaniechania.

Skonkretyzowana została zasada podkreślająca stabilność prawa. Wynika z niej tyle, że organy administracji publicznej nie mają możliwości dowolnego kształtowania obowiązujących przepisów prawnych w formie instrumentu służącemu odniesieniu określonych celów.

Cykl o "Konstytucji Biznesu"

Redakcja kruczek.pl przygotowuje całą serię pt. "Konstytucja Biznesu". W następnym tygodniu pojawi się seria artykułów zawierających szczegółowe opisy zmian, które mają istotny wpływ przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Serdecznie zapraszamy do lektury.

chevron-down
Copy link