Członkiem jakiej rodziny jest dziecko z rozwiedzionego małżeństwa?

Dziecko można zaliczyć do członków rodziny obojga rozwiedzionych rodziców. Warunkiem musi być naprzemienne sprawowanie opieki. Taki stan rzeczy może zostać utwierdzony na podstawie sądowego orzeczenia. Decyzja zaś wynika z ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zmierzył się z tym zagadnieniem 29 września 2017 roku (III SA/Kr 721/17). Sprawa dotyczyła skargi na odmowę przyznania świadczenia na drugie, należące do rodziny, dziecko. Skarga skierowana była w stronę Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 5 czerwca 2017 roku.

WSA o bezzasadności skargi

Zdaniem WSA była ona bezzasadna, ponieważ powód nie posiadał potwierdzenia, że jego córkę można zaliczyć do członków rodziny. Miało mieć to miejsce ze względu na brak stosownego orzeczenia. Zasadność decyzji sądu podkreśla fakt, że skarżący ma zasądzone świadczenie alimentacyjne. To nie może się wydarzyć w  sytuacji, kiedy sprawowana jest naprzemienna opieka nad dzieckiem.

WSA wskazuje również, że „istnienie prawomocnego orzeczenia sądowego w przedmiocie ustalenia miejsca pobytu dziecka przy matce przesądza (…) ustalenie, że dziecko to należy do „rodziny” matki, a nie do „rodziny” ojca”. Wiąże się to z tym, że każdy pobyt córki powoda w innym miejscu, niż miejsce zamieszkania matki powinno być uznane za pobyt tymczasowy. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z prawem można posiadać tylko jedno miejsce zamieszkania.

Jedyną możliwością by sąd przychylił się do zmiany orzeczenie w sprawie jest wystąpienie do właściwego sądu opiekuńczego, który zdecyduje, czy pobyt dziecka u ojca posiadać będzie charakter sprawowania opieki naprzemiennej. Wtedy może nastąpić uzasadnienie, co do przyznanie dziecku właściwości członka rodziny zarówno matki jak i do ojca.