Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

W dniu 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie szereg nowych ustaw. Z perspektywy prawnej przedsiębiorców może zainteresować Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Daje ona bowiem początek instytucji rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

Rzecznik będzie stał na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Warto wyjaśnić, że mikroprzedsiębiorca to ten, który zatrudnia w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych mniej niż 10 pracowników. Jego celem jest m.in. pogłębienie zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej oraz zapewnienie uczciwej konkurencji. Działania będą podejmowane z urzędu lub na wniosek.

Kompetencje rzecznika

Do kompetencji rzecznika zalicza się m.in. możliwość występowania do Sądu Najwyższego w celu rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej.  Kolejnym działaniem rzecznika jest możliwość występowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Może on również zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego. Ponadto do kompetencji rzecznika należy zawieranie umów obejmujących zlecenie badań oraz sporządzenie ekspertyz i opinii.