Czy podwykonawca może żądać zapłaty od zamawiającego na podstawie artykułu 143c ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych?

W praktyce często spotykamy się z kwestią, czy podwykonawcom (podmiotom wymienionym w artykule 143 c ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych) służy roszczenie o zapłatę należności względem zamawiającego.

Zdarza się, iż wykonawca nie uiszcza należnych kwot swoim podwykonawcom. Zagadnieniem tym zajął się Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 12 maja 2017r. (sygn. akt I ACa 1036/16).

Stanowisko Sądu Apelacyjnego

Sąd Apelacyjny w obszernym uzasadnieniu stwierdził brak możliwości kierowania przez podwykonawców roszczeń w stosunku do zamawiającego. Zamawiający posiada uprawnienie do zapłaty takiego roszczenia, nie ciąży jednak na nim obowiązek zapłaty.