Masz diesla lub benzynę? Zapłacisz za wjazd do centrum

29 grudnia 2017
hello world!

Rząd przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zakłada ona stworzenie podstaw prawnych do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych lub tankowania CNG/LPG. Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę unijną w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Jednym z założeń ustawy jest wprowadzenie przez gminy stref czystego transportu. Zgodnie z projektem aktu prawnego będzie można je utworzyć „w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu, na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej”. Zgodnie z założeniami projektu wjazd do strefy czystego transportu ma być ograniczony dla pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem bądź napędzane gazem ziemnym. Od powyższych ograniczeń mają być zwolnione:

- pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wielu innych instytucji państwowych,

- pojazdy użytkowane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,

- pojazdy zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg,

- pojazdy Sił Zbrojnych RP, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa między Polską a państwem obcym tak stanowi,

- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu,

- specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego,

- autobusy zeroemisyjne

- autobusy szkolne.

Ponadto rada gminy może ustanowić jeszcze inne wyłączenia od ograniczenia wjazdu do strefy czystego transportu niż te wymienione powyżej.

Użytkownicy pojazdów niewymienionych w powyższych wyłączeniach obowiązani będą do uiszczenia opłaty za wjazd do strefy czystego transportu. Wysokość opłaty ustalana będzie indywidualnie przez gminę, jednakże jej wysokość nie będzie mogła przekroczyć stawki 30 zł za dzień (niezależnie od czasu przebywania w strefie). Opłaty mają również obowiązywać całą dobę. Gmina może również wprowadzić możliwość opłaty abonamentowej lub zryczałtowanej. Opłata za wjazd do strefy stanowić ma dochód gminy.

Wprowadzenie strefy czystego transportu będzie obligatoryjne. Innymi słowy, gmina nie będzie miała obowiązku jej ustanowienia. Rada gminy ustanawia strefę w drodze uchwały. Uchwała ta ma określać granice obszaru objętego strefą, sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy, wysokość, formę i sposób pobierania opłaty za wjazd oraz sposoby podania do publicznej wiadomości treści tejże uchwały.

 

Ustawa powinna wejść w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

chevron-down
Copy link