Rząd szykuje alternatywę dla Specjalnych Stref Ekonomicznych

29 grudnia 2017
hello world!

Rząd przedstawił projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Ma ona – w przeciwieństwie do Specjalnych Stref Ekonomicznych – dotyczyć całego terytorium Polski i zapewniać wsparcie w podejmowaniu nowych inwestycji. Twórcy tego uregulowania prawnego stawiają sobie za cel stworzenie jednolitych, jasnych, czytelnych oraz stabilnych warunków inwestowania, jednocześnie przystających do czasów współczesnych.

Wsparcie dla inwestorów prywatnych i publicznych

Wsparcie ma być udzielane nie tylko prywatnym inwestorom, ale również organom władzy publicznej. Skorzystać z niego będą mogli inwestorzy realizujący nowe inwestycje, takie jak rozpoczęcie pracy nowego zakładu, ale też ci, którzy planują zwiększenie zdolności produkcyjnej czy też zmianę procesu produkcyjnego zakładu już istniejącego. Warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie wypełnienie przez inwestycję kryteriów jakościowych (czyli warunków zgodności ze średniookresową strategią rozwoju) oraz ilościowych (czyli minimalna wielkość inwestycji, uwzględniająca stopę bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji) określonych w ustawie oraz konieczność poniesienia kosztów kwalifikowanych (czyli takich, które podlegają refundacji ze środków Unii Europejskiej). Decyzję o udzieleniu wsparcia wydawać będzie minister gospodarki na czas określony od 10 do 15 lat, w zależności od intensywności pomocy publicznej w województwie dozwolonej przez Unię Europejską.

Wsparcie będzie miało postać zwolnienia od podatku dochodowego lub określonych usług świadczonych na rzecz inwestujących przedsiębiorców. Udzielane będzie po podpisaniu umowy między przedsiębiorcą a organem udzielającym wsparcia w formie określonej w ustawie. Ponadto inwestor zobowiązany będzie do przedstawienia planu rozwoju inwestycji.

Ewidencja Wsparcia Inwestycji

Projekt zakłada również utworzenie i prowadzenie Ewidencji Wsparcia Inwestycji. Ma ona być zbiorem danych prowadzonym przede wszystkim w celach informacyjnych oraz wspierać politykę gospodarczą oraz regionalną.

Spółki zarządzające

Spółki odegrają nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu inwestycji oraz będą zarządzały nowym instrumentem zawartym w ustawie. Będą punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, w którym inwestorzy otrzymają kompleksową informację w zakresie całego procesu inwestycyjnego, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. Spółki, będące centrum wiedzy dla inwestora, będą działały w ramach rejonizacji opartej o powiaty określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Każda z nich będzie miała przydzielone powiaty, na obszarze których będzie mogła prowadzić działalność.

SSE nadal będą funkcjonować

Utworzone do tej pory Specjalne Strefy Ekonomiczne po wejściu w życie ustawy nie przestaną funkcjonować. Nadal będą mogły korzystać ze zwolnienia podatkowego do 2026 roku. Od dnia wejścia w życie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji dla nowych inwestorów będzie obowiązywała nowa ustawa.

Nowy instrument, funkcjonujący równolegle do już istniejących SSE ma docelowo zastąpić dziś funkcjonujące SSE, w ramach których nie będą już wydawane nowe zezwolenia.

Projekt został już zaopiniowany przez Stały Komitet Rady Ministrów, obecnie znajduje się w fazie konsultacji publicznych.

chevron-down
Copy link