Dopalacze jak narkotyki - do 12 lat więzienia

31 lipca 2018
/

Do 12 lat - na taki pobyt w więzieniu może liczyć osoba zajmująca się handlem dopalaczami. Samo posiadanie ww. specyfików ma być zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Senat przyjął nowelizację ustawy zrównującej narkotyki z substancjami znanymi jako dopalacze.

Dopalacz = narkotyk

Zamierzeniem ustawodawcy wprowadzenie zmian w dwóch ustawach ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, które tworzą substancje psychoaktywne. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zrównuje w swojej treści dopalacze z narkotykami. 

Zgodnie ze zmianami w akcie prawnym pojęcie substancji psychoaktywnej zostało rozszerzone i dokładniej określa czego ono dotyczy. Zgodnie z dokumentem taką substancją jest "każda substancja lub grupa substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego". Ustawa podkreśla, że nie ma względu, czy jest to forma czysta czy w formie preparatu. Istotne jest, że jej działanie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, a jednocześnie nie jest to substancja psychotropowa albo środek odurzający.

Kolejną przesłanką musi być rekomendacja Zespołu do spraw oceny ryzyka dla zdrowia lub życia ludzi, którzy mają kontakt z opisywanym produktem. Instytucja oceni, czy konkretny produkt zagraża życiu lub zdrowiu, a także czy niesie za sobą niebezpieczeństwo na tle społecznym porównywalnym do tych, które stwarzają substancje psychotropowe i środki odurzające.

Związki zakazane - lepsza aktualizacja

Każdy z dopalaczy, który znalazł się w obiegu i zostanie wykryty zostaje wpisany do wykazu Nowych Substancji Psychoaktywnych. Dzięki nowelizacji sam proces ma stać się o wiele szybszy. Stanie się to ze względu na to, iż zrezygnowano z aktualizacji w załączniku do ustawy. Zamiast tego wykaz znajdzie się w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Ważne: Załącznik zawarty w ustawie musiał zostać zaktualizowany poprzez jej nowelizację. Z praktyki wynika, że zmiana ww. aktu prawnego może trwać bardzo długo. Podjęcie decyzji o umieszczeniu wykazu w rozporządzeniu niweluje te opóźnienia i ułatwia sprawne działanie.

Prawo generyczne

W nowym wykazie substancji psychoaktywnych umieszczone zostaną nie tylko pojedyncze substancje, lecz także całe ich grupy posiadające określoną strukturę chemiczną (prawo generyczne).

Ważne: Produkt generyczny to taki, który zawiera taką samą substancję czynną co oryginalny. Finalnie daje również taki sam efekt.

Rejestr zatruć

Nowelizacja stwarza również nowy obowiązek. Należy zgłaszać Państwowej Inspekcji Sanitarnej wszelkie przypadki zatruć substancją psychoaktywną. W praktyce wynikać będzie to z tego, że gdy każda z placówek przyjmująca pacjenta wykryje u niego w organizmie zakazane substancje ma natychmiast o tym poinformować powiatowego inspektora sanitarnego. W dalszej kolejności ww. informacje przekazane muszą zostać do Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).