RODO: Coraz więcej skarg za naruszenie przepisów

30 lipca 2018
hello world!

Nowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony danych osobowych weszły w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił statystyki dotyczące ilości zgłoszeń naruszeń przepisów RODO oraz skarg osób fizycznych. Czego najczęściej dotyczą skargi?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), obowiązujące przez niecałe dwa miesiące, wywołało sporo kontrowersji. Okazuje się, że wystąpiło wiele nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych.

Prawo do wniesienia skargi

Zgodnie z treścią przepisu art. 77 ust. 1 RODO, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Skarga ta musi być umotywowana podejrzeniem, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W oparciu o przepis art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych należy stwierdzić, że organem nadzorczym, do którego podmioty danych mogą kierować swoje skargi, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj ma miejsce rozpatrzenie wniesionej skargi. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych informuje również skarżącego o postępach rozpatrywanej sprawy.

Kolejnym środkiem nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa informacji sprawowanym przez Prezesa Urzędu jest instytucja zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, o której mowa w art. 33 RODO. Przepis wyżej wskazanego artykułu stanowi, że: w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych podaje statystyki

Podane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych statystyki, aktualne na dzień 1 lipca 2018 roku, określają liczbę zgłoszeń naruszeń ochrony danych oraz skarg podmiotów danych. Zgodnie z nimi, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu miesiąca obowiązywania RODO, wpłynęło ponad 750 skarg na naruszenie przepisów od osób, których dane dotyczą w trybie art. 77 ust. 1 RODO oraz około 500 zgłoszeń naruszeń od administratorów w trybie art. 33 RODO.

Najczęstsze skargi

Najczęściej zgłaszane naruszenia polegają na błędach popełnianych podczas wysyłania korespondencji w formie elektronicznej. Wciąż zdarzają się przypadki podania nieprawidłowego adresata lub podania całej listy mailingowej w polu adresata. Błędy zachodzą również podczas wysyłania korespondencji tradycyjnej. Dużo kontrowersji budzą także kwestie zawierania umów powierzenia przetwarzania danych.

 

 

 

chevron-down
Copy link