Dopłaty do czynszów w rękach rady gminy

28 marca 2018
hello world!

Zgodnie z projektowaną ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania rada gminy otrzyma wskazany w ustawie katalog kryteriów pierwszeństwa. Spośród nich wybierze te jej zdaniem najważniejsze i na tej podstawie stworzy listę gospodarstw domowych, które będą mogły skorzystać z dofinansowania. Projekt obecnie skierowano do konsultacji publicznych.

Ustawa określi ponadto, jakie progi dochodowe (w przeliczeniu na jedną osobę) będą umożliwiać ubieganie się o dopłaty.

I tak osobie mieszkającej samotnie dopłata będzie się należała w sytuacji, gdy jej dochód miesięczny nie przekroczy 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – obecnie wynosi ok. 2563 zł netto. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit wzrośnie o 30%. Przeciętne wynagrodzenie wyliczane będzie na podstawie komunikatu prezesa GUS opublikowanego na dzień przed dniem złożenia wniosku o dopłatę.

Dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego

Środki, z których finansowane będą dopłaty, zostaną ulokowane na Funduszu Dopłat, utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz będzie wspierał również inne dofinansowania związane z mieszkaniami, między innymi "Rodzinę na Swoim" oraz "Mieszkanie dla młodych". Ponadto środki z Funduszu przekazywane będą na preferencyjne kredyty na realizację społecznego budownictwa czynszowego. Będą też wspierać samorządy w budowie mieszkań dla najuboższych.

Fundusz Dopłat ma być również zasilany środkami pochodzącymi ze sprzedaży nieruchomości znajdujących się w Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Dopłata do czynszu już w 2019 roku

Rząd planuje, że pierwsze dopłaty ruszą już w 2019 roku. Z roku na rok środki przeznaczone na dopłaty mają wzrastać, i tak w 2019 roku przeznaczono na ten cel 400 mln zł, w 2020 - 800 mln zł, w 2021 - 1,2 mln zł, w 2022 i 2023 - po 1,6 mld zł. Od 2024 roku corocznie na ten cel ma być przeznaczane 2 mln zł rocznie.

Kryteria pierwszeństwa

Projekt wskazuje 13 kryteriów, spośród których rada gminy wybiera te jej zdaniem najważniejsze decydujące o przyznaniu dopłat do czynszów. Ustawa wymienia następujące kryteria:

 • w grupie ubiegających się o zawarcie umowy najmu wysokość dochodu gospodarstwa domowego jest względnie niższa;
 • w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko;
 • żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie jest i w przeszłości nie była właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługuje jej i w przeszłości nie przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lub był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego wcześniej złożyła wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania w tej samej miejscowości, jednak nie zawarła umowy najmu z powodu większej liczby najemców posiadających zdolność czynszową niż liczba dostępnych mieszkań;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego ma status repatrianta;
 • najemca ukończył 65 lat;
 • najemca legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada Kartę Polaka;
 • najemca był w przeszłości właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub przysługiwało mu w przeszłości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, lecz wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utracił ten budynek lub lokal;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny lub budynek o funkcji mieszanej, obejmującej funkcję mieszkaniową, która podlegała lub podlega wywłaszczeniu.
chevron-down
Copy link