Drzewa i krzewy w kontekście ochrony zabytków. Jak postępować?

18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. Ma ona na celu przede wszystkim uporządkowanie regulacji dotyczących usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Do tej pory kwestie te były uregulowane odrębnie. Mieliśmy do czynienia z w dwiema różnymi ustawami. Pierwsza z nich to ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku. Obejmowała ona usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niewpisanej do rejestru zabytków. Natomiast druga –ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wprowadzała ona zasady usuwania drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Wcześniejsza sytuacja prawna związana była z brakiem systematyki i jednolitości. Obecna Ustawa zmieniająca połączyła oba systemy w ten sposób, aby usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków również podlegało przepisom ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Jest to podstawowa w tym zakresie regulacja. Zawiera ona postanowienia dotyczące opłat i kar administracyjnych za wycinkę prowadzoną wbrew przepisom. Jest tutaj obecny również katalog odstępstw określający przypadki, w ramach których usunięcie drzewa lub krzewu nie wymaga zgody organu administracji publicznej.

Ustawa o ochronie zabytków – nowa wersja

Artykuł 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w nowym brzmieniu wprowadza pewne zmiany. Nowością jest wymóg uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Mowa tutaj również o pracach polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

Natomiast artykuł 36 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy wskazuje, iż pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymagać będzie także podejmowanie innych działań. Mowa o działaniach, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. Wyłączeniu podlegają tutaj działania polegające na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni.