Egzamin referendarski na nowych zasadach

4 czerwca 2018
hello world!

Konkurs na referendarza sądowego składać się będzie z dwóch części. W części pisemnej zadaniem będzie rozwiązanie spraw praktycznych związanych z zawodem. Część ustna będzie zawierać kazusy z prawa cywilnego, karnego, a także z prawa wykroczeń. Zadania mają zostać stworzone przez specjalnie powołany zespół.

Kim jest referendarz sądowy?

Referendarz sądowy, jak sama nazwa wskazuje jest organem jurysdykcyjnym, który posiada (gdy ustawa tak stanowi) kompetencje sądu. Należy jednak pamiętać, że nie jest on organem równorzędnym, a jedynie wykonuje powierzone mu konkretne zadania i czynności.

Egzamin referendarski - Część pisemna

W części pierwszej - pisemnej kandydat na referendarza zmierzy się z dwoma zadaniami praktycznymi. Pytania mogą zostać wybrane z takich dziedzin prawa jak:

  1. postępowanie cywilne;
  2. postępowanie związane z prowadzeniem ksiąg wieczystych;
  3. postępowanie rejestrowe;
  4. postępowanie karne;
  5. postępowanie w sprawach o wykroczenia;
  6. postępowanie karne wykonawcze.

Zadania tworzone przez zespół egzaminacyjny mogą opierać się na zaistniałych sytuacjach znanych z akt spraw lub innych istotnych materiałów. Zgodnie z rozporządzeniem członek zespołu ma prawo zwrócić się do prezesa sądu o udostępnienie dokumentów na potrzeby opracowania pytań z części pisemnej. Jeżeli nie wystąpią przeszkody prawne i faktyczne dostęp do materiałów nie może zostać zablokowany .

Egzamin referendarski - Część ustna

Kazusy znajdujące się w części II egzaminu - ustnej obejmują 3 dziedziny prawa. Są to:

  1. prawo cywilne;
  2. prawo karne;
  3. prawo wykroczeń.

Z każdej gałęzi prawa w puli pytań ma się znaleźć min. 50 kazusów.

Przed egzaminem referendarskim

Maksymalnie miesiąc przed egzaminem przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma za zadanie przekazać komisji egzaminacyjnej zadania utworzone na część ustną i pisemną. Do dnia, w którym ma nastąpić egzamin mają one pozostać zamknięte w bezpiecznym miejscu. W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) przed egzaminem pojawią się wymogi techniczne i sposób, w jaki będzie można używać komputerów podczas zaliczenia.

Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu podejmuje dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). Jego zadaniem jest również poinformowanie o terminie i miejscu, w którym odbędzie się egzamin na referendarza sądowego.

Ważne: Na sali oprócz zdających mogą znajdować się tylko: członkowie komisji; przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości i osoby przez niego upoważnione.

Ważne: Wyniki egzaminu z części pisemnej zostaną ogłoszone nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym został on napisany. W celu otrzymania promocji do drugiego etapu wymagane jest uzyskanie 24 punktów.

 

chevron-down
Copy link