Elektroniczny rejestr wzorów dokumentów publicznych w trakcie przygotowania

Rada Ministrów przedstawiła projekt ustawy o dokumentach publicznych. Zgodnie z nim powstanie elektroniczny rejestr wzorów dokumentów publicznych.

Ponadto dokumenty podzielone zostaną na trzy kategorie w zależności od wpływu na bezpieczeństwo państwa.

Rejestr zapobiegnie fałszerstwom

Motywacją do stworzenia rejestru jest przede wszystkim zapobieżenie fałszerstwom dokumentów państwowych. Fałszywe dokumenty, przez brak ich jednolitości, są wykorzystywane przy wyłudzeniach kredytów, obrocie kradzionymi samochodami, czy też przy przestępstwach związanych z obrotem zagranicznym. Przepisy dotyczące dokumentów publicznych znajdują się w kilkuset aktach prawnych, są niejednolite, źle zabezpieczone, a niektóre z nich wręcz nie zostały określone w żadnym akcie prawnym. Brak jest również organu odpowiedzialnego za analizę tych wzorów pod kątem ich funkcjonalności i bezpieczeństwa. Niezbędne jest więc przygotowanie aktu prawnego wskazującego, w jaki sposób te dokumenty tworzyć, jak je zabezpieczać i w jaki sposób sprawdzać ich autentyczność.

Komisja do spraw dokumentów publicznych przy MSWiA

Projekt ustawy zakłada, że to minister spraw wewnętrznych i administracji będzie koordynował wdrożenie polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych oraz zapewni funkcjonowanie systemu ich bezpieczeństwa. Utworzona zostanie Komisja do spraw dokumentów publicznych, która będzie współpracować z ministrem przy takich zadaniach, jak:

– udział w procedurze opracowywania wzoru dokumentu publicznego;

– analizowanie przypadków fałszerstw dokumentów publicznych;

– ocena jakości wydawanych dokumentów publicznych;

– monitorowanie zmian zachodzących w dziedzinie zabezpieczeń dokumentów przed fałszerstwem;

– współpraca z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną i zabezpieczaniem dokumentów publicznych przed fałszerstwem;

– podejmowanie działań mających na celu podnoszenie poziomu edukacji, jeśli chodzi o wiedzę o możliwościach i sposobach rozpoznawania fałszywych dokumentów publicznych.

Trzy kategorie dokumentów publicznych

Nowelizacja zakłada podział dokumentów publicznych na trzy kategorie, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa państwa:

pierwsza kategoria – dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa (np. dowód osobisty; paszport; dokumenty wydawane przez urzędy stanu cywilnego; niektóre dokumenty wydawane cudzoziemcom; tytuły wykonawcze wydawane przez sądy i referendarzy sądowych; dokumenty wynikające z czynności notarialnych; Karta Polaka; prawo jazdy i dowód rejestracyjny; niektóre legitymacje służbowe, np. policjantów).

druga kategoria – dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo gospodarcze i prawne, w tym m.in. dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości.

trzecia kategoria – dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg.

Wzór dokumentu publicznego

Projekt określa także, na jakich zasadach opracowuje się wzory dokumentów publicznych oraz zasady wytwarzania blankietów dokumentów publicznych. Te najistotniejsze wytwarzane będą przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie blankietów dokumentów i druków zabezpieczonych. Wskazano także wymagania związane z bezpieczeństwem wytwarzania dokumentów drugiej i trzeciej kategorii.

Przepisy ustawy mają obowiązywać po 6 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (dla części regulacji przewidziano inne terminy wejścia w życie).