Eu-LISA z większymi uprawnieniami

8 grudnia 2017
hello world!

Państwa unijne porozumiały się na temat zwiększenia kompetencji unijnej agencji eu-LISA. Dzięki temu w rękach jednej instytucji znajdzie się zarządzanie bazami danych dotyczących odcisków palców, rejestr skazanych z państw Unii i spoza niej oraz informacji na temat przekraczających granice strefy Schengen.

Eu-LISA, czyli Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, powołana została do życia w 2012 roku. Jej siedziba znajduje się w estońskim Tallinie. Odpowiada za zarządzanie operacyjne systemami SIS II (System Informacji Schengen), VIS (Wizowy System Informacji) oraz EURODAC (Europejski Zautomatyzowany System Rozpoznawania Odcisków Palców). Jej głównym zadaniem operacyjnym jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania tych systemów przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Agencja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi, instytucjami UE i agencjami UE działającymi w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Zwiększenie kompetencji sposobem na walkę z terroryzmem

Zwiększenie kompetencji eu-LISA umożliwi jej opracowywanie i wprowadzanie rozwiązań technicznych służących interoperacyjności unijnych systemów informatycznych. Optymalizacja systemów zapewni bezpieczeństwo w Unii i ureguluje migrację. Eu-LISA będzie również odgrywać istotną rolę we wdrażaniu nowej architektury IT. Zmiany mają dotyczyć  wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej.

Zwiększenie uprawnień spowoduje, że eu-LISA będzie odpowiedzialna m. in. za eksploatację systemu odpowiadającego za rejestrowanie danych o wjeździe, wyjeździe oraz niewpuszczaniu obywateli państw trzecich, przekraczających granice strefy Schengen. Ponadto zajmie się przygotowywanym obecnie rejestrem skazanych pochodzących z państw trzecich. System ten zostanie dołączony do już funkcjonującego rejestru skazanych pochodzących z państw członkowskich – ECRIS.

Ma być bezpieczniej

W ramach powyższych systemów gromadzone będzie więcej danych osobowych niż do tej pory, w tym imię i nazwisko, odciski palców, zdjęcia twarzy, dokument podróży oraz data i miejsce wjazdu na teren strefy Schengen w przypadku obywateli państw trzecich. Aktualizacja ta ma na celu zminimalizowanie procederu fałszowania dowodów tożsamości, a co się z tym wiąże – skuteczniejszą walkę z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

Eu-LISA będzie ponadto udzielać wsparcia państwom członkowskim, np. w przypadku problemów ze zbyt dużą presją dotyczącą spraw migracyjnych. Zwiększy się też jej rola w projektach pilotażowych, badaniach i testach.

chevron-down
Copy link