Elektronizacja zamówień publicznych

31 sierpnia 2018
hello world!

W sierpniu bieżącego roku Urząd Zamówień Publicznych wydał komunikat. Wskazał w nim, iż uwzględniając bardzo duże zainteresowanie uczestników rynku zamówień publicznych tematyką elektronizacji zamówień, odpowiadając jednocześnie na pytania kierowane do Urzędu oraz liczne publikacje w tym zakresie Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, że przesunięcie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień publicznych z 18 października 2018 r. na 1 stycznia 2020 r. dotyczy wyłącznie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonych przez innych zamawiających niż zamawiający centralny), których wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi UE, tj. kwoty wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Oznacza to, iż w przypadku postępowań, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne obowiązek elektronizacji powstaje od dnia 18 października 2018 r.

Wszystko to za sprawą i zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE i przepisami prawa krajowego.

Analiza sytuacji na rynku

Analiza obecnej sytuacji na rynku zamówień publicznych, w tym doświadczenia wynikające ze stosowania od kwietnia bieżącego roku w większych zamówieniach (powyżej progów UE) przepisów dotyczących elektronicznego przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przyczyniły się do podjęcia decyzji pozwalającej uczestnikom rynku zamówień publicznych na procedowanie przy udzielaniu małych zamówień według dotychczasowych zasad. Powyższe umożliwi im lepsze przygotowanie się do pełnej elektronizacji. Rozwiązanie przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa małych, tj. poniżej progów unijnych, ale licznych zamówień udzielanych zwykle przez mniejszych zamawiających.  Zmniejszy też ryzyko składania niewystarczającej liczby ofert oraz unieważniania postępowań z powodu braku ważnych ofert bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Celem Urzędu Zamówień Publicznych jest:

  • wsparcie stron postępowania,
  • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie systemu zamówień publicznych,

zatem Urząd na bieżąco będzie informował wszystkich zainteresowanych o działaniach podejmowanych w związku elektronizacją zamówień publicznych.

Tym bardziej, należy mieć powyższe na względzie. Biorąc pod uwagę, iż 7 sierpnia 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotyczą tych dwóch ustaw.

Cel zmian

Głównym celem zmian jest odsunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych. Przewiduje się zatem przesunięcie obowiązku prowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego funkcjonowanie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług.

Przyjęte zmiany mają również na celu doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych, wdrożonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/

chevron-down
Copy link