Pracownicy Frontex w RP a zwrot podatku VAT

12 kwietnia 2018
/

Nowe rozwiązania prawne pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a agencją UE (Frontex). Dnia 4 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów. Regulacja prawna zapewni nowe możliwości przy zwrocie podatku od towarów i usług.

Czym jest Frontex?

Frontex jest niezależną agencją Unii Europejskiej, która została powołana do życia poprzez wejście w życie rozporządzenia Rady UE. Pełna nazwa ww. instytucji brzmi: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (skrót pochodzi od nazwy w języku francuskim:  Frontières extérieures).

W skrócie: Agencja Frontex ma za zadanie ułatwić stosowanie wszelkich środków UE, które są w jakiś sposób związane z zarządzaniem granicami zewnętrznymi wspólnoty.

Zmiany VAT

Zmiany zawarte w rozporządzeniu dotyczą możliwości dokonania zwrotu podatku od towaru i usług (VAT). Akt prawny obejmuje cały personel Agencji Frontex, z wyłączeniem tych osób które mają stałe miejsce zamieszkania na terenie RP. Kwota zwrotu obejmuje nabyte do celów prywatnych towarów na terytorium Polski jedynie w ilości pozwalającym stwierdzić, że produkt nie będzie miał przeznaczenia handlowego (tylko użytek prywatny).

Rozporządzenie określa listę opisywanych dóbr i usług. Są to:

  1. Meble i przedmioty użytku domowego (wyjątki od tej reguły opisane w art. 12 ust. 4 w umowie pomiędzy RP, a Frontexem)
  2. Pojazd silnikowy (raz na 3 lata, w okresie zatrudnienia w Agencji)

Zwrot VAT do 20 tys. zł

Zwrot podatku przysługiwać będzie jedynie, kiedy wartość produktów znajdująca się na fakturze będzie wynosić min. 500 zł (łącznie z podatkiem). Warunkiem zwrotu będzie ww. faktura, a kwota zwrotu opiewa na maksymalnie 20 tys. złotych.

W przypadku, gdy faktura zostanie wydana w formie elektronicznej muszą one być przekazane razem z wnioskiem o zwrot podatku VAT. Wspomniany wniosek dokonywany jest przez Agencje Frontex skierowaną do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście i powinien zawierać:

  1. kwotę podatku;
  2. nr rachunku bankowego;
  3. listę członków personelu Agencji (dla których przewidziany jest zwrot VAT);
  4. uwierzytelnione kserokopie faktur Agencji;
  5. oryginalne faktury członków personelu Frontexu ( kserokopie, "jeżeli faktury takie zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego").

Każda z ww. oryginalnych faktur ulega oddaniu w momencie, kiedy zostanie dokonany zwrot podatku VAT.