270 zgód na nabycie nieruchomości dla cudzoziemców

11 kwietnia 2018
hello world!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało sprawozdanie na temat nieruchomości gruntowych nabytych przez cudzoziemców. Zgodnie z nim w 2017 roku cudzoziemcy nabyli w Polsce 270 gruntów. Dokonali tego na podstawie 224 zezwoleń. Łączna powierzchnia nabytych gruntów wyniosła prawie 23 hektary.

Zgodnie z przepisami zezwolenia takie dla cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji.

Raport MSWiA wskazuje, że wydane zezwolenia dotyczyły nieruchomości gruntowych. W ich skład wchodzą nieruchomości rolne oraz leśne. Ponadto w zeszłym roku minister wydał 80 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych. Ich łączna powierzchnia wyniosła 5 957,21 m2. Zezwolenia te wydano na rzecz obywateli spoza EOG.

Ustawa o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców wymaga też zgody na nabycie udziałów lub akcji w spółce, jeśli w wyniku takiej transakcji spółka będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium RP stanie się spółką kontrolowaną. Takich zezwoleń w zeszłym roku wydano 19. Dotyczyły one spółek będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi ponad 88 hektarów nieruchomości położonych w Polsce.

Najchętniej kupują nieruchomości cudzoziemcy z EOG

Sprawozdanie informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce wykazują cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym, że od 1 maja 2016 r. nie potrzebują oni zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce.

Z osób fizycznych najchętniej nieruchomości w Polsce kupują obywatele Ukrainy. W 2017 r. otrzymali oni 134 zezwolenia. Stanowi to prawie 50 proc. wszystkich zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych wydanych na rzecz osób fizycznych (w 2016 r. – 47 proc.).

Statystyki

Na podstawie zezwoleń, jak również bez ich obowiązku, w 2017 roku cudzoziemcy w Polsce nabyli:

  • na podstawie 5 464 transakcji nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 4 483,47 hektarów (w tym 772 transakcje dotyczyły nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1 069,14 ha),
  • na podstawie 6 385 transakcji lokale mieszkalne i użytkowe o łącznej powierzchni 754 998,43 m2.

1 stycznia w 2017 r. weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta rozszerzyła między innymi katalog dokumentów nadsyłanych przez notariuszy i sądy. Dzięki temu ministerstwo ma lepszy podgląd do informacji, jakimi nieruchomościami cudzoziemcy są najbardziej zainteresowani.

 

chevron-down
Copy link