Serial "GetBack S.A." toczy się dalej

1 czerwca 2018
/

Ciąg dalszy sprawy GetBack S.A. następuje... Niestety bieg wydarzeń nabiera coraz mniej optymistycznego charakteru. Co wydarzyło się w ostatnich dniach?

Na początku maja tj. 9 maja, Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w sprawie o sygnaturze akt VIII GR 13/28. w stosunku do GetBack S.A. Jednocześnie, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, na wniosek GetBack S.A. zezwolił na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego GetBack S.A.

GetBack S.A. - propozycja rozwiązania

W związku z tym Spółka zaproponowała następujące rozwiązanie: podzielenie obligatariuszy na trzy grupy. Pierwszą grupą są obligatariusze, którzy posiadają niezabezpieczone papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę. Drugą grupę stanowią obligatariusze publicznoprawni. Do trzeciej grupy należą obligatariusze niezaliczający się do żadnej z wyżej wymienionych  grup.

Jak GetBack S.A. zaplanowało spłacić należności swoich wierzycieli? Otóż obligatariuszom z pierwszej grupy zwrócone zostaną wierzytelności w 65,36%. Dług ten zostanie podzielony na raty, które mają być systematycznie spłacane od 2018 do 2025 roku, przy czym najwięcej należności obligatariusze z pierwszej grupy odzyskają w roku 2019, gdzie to zwróconych zostanie prawie 24% należności.

Można natomiast stwierdzić, że najbardziej uprzywilejowaną grupą wierzycieli są obligatariusze publicznoprawni.  Ich należności mają zostać spłacone do końca bieżącego roku.

Trzeciej grupie przysługuje zwrot na takich samych warunkach jak w przypadku obligatariuszy z grupy pierwszej.

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

W międzyczasie, 10 maja br., do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynął wniosek wierzyciela (osoby fizycznej) o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Na podstawie informacji udostępnionych przez PAP Biznes, 18 maja br. GetBack S.A. dowiedziało się, o uchyleniu zarządzenia o uzupełnieniu braków formalnych wniosku wierzyciela oraz uchyleniu postępowania w sprawie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A. Przyczyną tego uchylenia jest zastosowanie art. 191 ust. 1 ustawy o prawie restrukturyzacyjnym, który stanowi, że nie można wszcząć kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli wcześniejsze postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało zakończone lub prawomocnie umorzone.

Raport roczny z działalności GetBack S.A.

Poza tym, został złożony do sądu wniosek o odebranie zarządowi GetBack S.A. praw do zarządzania Spółką. Powód? Nieopublikowanie raportu rocznego z działalności. Spółka przełożyła publikację raportu już dwukrotnie, za każdym razem w sposób nielicujący z szacunkiem do swoich wierzycieli. GetBack S.A. wydała oficjalny komunikat, tłumacząc przełożenie publikacji raportu opóźnieniami audytora. A jest nim firma Deloitte. Rzeczniczka tejże firmy wstrzymuje się od wszelkich komentarzy w tej sprawie. Dodatkowo, GetBack S.A. poinformowała, że rok 2017 zakończyła ze stratami o łącznej wysokości bagatela, 1 mld złotych.

Afera GetBack S.A. trwa w najlepsze i budzi coraz to większe emocje.