GITD zyska nowe uprawnienia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Zgodnie z tym projektem Generalny Inspektor Transportu Drogowego przejmie od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania związane z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych. Ponadto na GITD przeniesiono też kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej. Zmiany odnoszą się również do opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA.

Zmiany stały się koniecznością

Twórcy projektu uzasadniają konieczność zmian doświadczeniem GITD wynikającym z prowadzenia czynności kontrolnych w Krajowym Systemie Poboru Opłat (KSPO) oraz z budowania i utrzymania systemów teleinformatycznych – Centralnej Ewidencji Naruszeń oraz wchodzącego właśnie w życie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Projekt ma na celu:

  • zapewnienie ciągłości działania KSPO,
  • optymalizację kosztów jego funkcjonowania,
  • wzmocnienie nadzoru i kontroli ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo.

Zaproponowano, aby nowelizacja ustawy weszła w życie 3 listopada 2018 roku. Wyjątek stanowią niektóre przepisy mające zacząć obowiązywać w innych terminach.