TK zbada legalność zastosowania zabezpieczenia przez SN

5 września 2018
hello world!

Dnia 23 sierpnia 2018 roku Prokurator Generalny wystąpił z wnioskiem o zbadanie przez TK zgodności z Konstytucją „treści normatywnych” postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2018 roku, zwłaszcza w odniesieniu do decyzji o zawieszeniu stosowania przepisów art. 111 § 1 i § 1a, art.37 oraz art. 39 ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 roku.

Prokurator Generalny skierował wniosek do TK. W piśmie tym zanegowany został sposób wykładni przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz Traktatu o funkcjonowaniu UE, zastosowany w rzeczonej sprawie przez SN.

Największe wątpliwości, zdaniem PG, budzi wykorzystanie przez Sąd Najwyższy dobrodziejstwa art. 755 § 1 k.p.c. Mowa o regulacji dotyczącej możliwości zastosowania zabezpieczenia w stosunku do roszczenia niepieniężnego.  Zbigniew Ziobro twierdzi, że w tej sytuacji SN dokonał ewidentnej nadinterpretacji wyżej wspomnianego przepisu. Jego zdaniem, w sposób świadomy, nadużywając swoich uprawnień.

Ponadto, z uzasadnienia wniosku skierowanego do Trybunału możemy odczytać, że działanie SN będzie miało wymierny wpływ na terminowość wydawania orzeczeń. To z kolei godzi w interes obywatela dochodzącego swoich praw.

Niezbędna wykładnia Traktatu

Prokurator Generalny kwestionuje również zastosowanie przez SN treści art. 267 TFUE.  Treść powyższego przepisu stanowi m.in. że: W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału. 

Zdaniem Prokuratora Generalnego, zadanie pytania prejudycjalnego w tej sytuacji było niedopuszczalne, ponieważ ewentualne rozstrzygnięcie TSUE w tym zakresie nie odnosi się do przedmiotu sprawy zawisłej przed sądem krajowym kierującym odesłanie prejudycjalne.

Sprawa będzie rozpatrywana przez TK pod sygnaturą K 7/18.

Zdjęcie: Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46587031

chevron-down
Copy link