Gwarancja - jak sporządzić dokument gwarancyjny?

19 października 2018
hello world!

Gwarancja jest uregulowana w art. 577-581 Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta (osoby udzielającej gwarancji) i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy przedmiot umowy nie ma cech określonych w umowie.

Udzielenie gwarancji jest dobrowolne. W razie braku gwarancji sprzedawca odpowiada za wady rzeczy na podstawie przepisów o rękojmi.

Odpowiedzialność z gwarancji jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, a więc niezależną od winy gwaranta.

Strony

Uprawniony z gwarancji – może to być kupujący, ale także jego następcy prawni oraz podmioty, na rzecz których kupujący przeniósł prawa i obowiązki z gwarancji.

Gwarant – podmiot udzielający gwarancji - może to być inny podmiot niż sprzedawca - np. producent rzeczy.

Prawa i obowiązki wynikające z gwarancji

Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług

W przypadku udzielenia gwarancji jakości, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest zobowiązany:

  1. do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub
  2. do dostarczenia rzeczy wolnej od wad,

o ile wady te ujawnia się w ciągu terminu określonego w udzielonej gwarancji.

Co do zasady prawo wyboru, w jaki sposób wada zostanie usunięta (tj. np. poprzez wymianę czy naprawę) należy do gwaranta. Strony mogą jednak przyznać to prawo uprawnionemu z gwarancji.

Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz wydano przy udzieleniu gwarancji. Chyba że z okoliczności wynika, iż wadę usunie się w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści gwarancji, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

Termin

Strony w umowie lub dokumencie gwarancyjnym mogą dowolnie określić okres, na jaki udzielają gwarancji. W przypadku gdy strony nie zastrzegą innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata, licząc od dnia, kiedy kupującemu wydano rzecz.

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji, zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych sytuacjach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Niezbędne elementy dokumentu gwarancyjnego

Oświadczenie gwarancyjne powinno zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności:

  • nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
  • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także
  • stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Sporządzenie dokumentu gwarancyjnego

Dokument gwarancyjny jest wystawiany przez gwaranta. Dokument ten wydaje się kupującemu wraz z przedmiotem umowy sprzedaży.

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link